Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Marzec 24 2019 17:08:29
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Dokumenty szkolne
Statut szkoły
PSO
ZWO
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny Regulamin Projektów Edukacyjnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Przedmiotowy system oceniania z informatyki
Publiczne Gimnazjum
im. Wadysawa II Jagiey
w Choszcznie


Przedmiotowy system oceniania
z informatyki


Opracowa zesp w skadzie:
Irena Kulesza
Krzysztof Bole
Ryszard Przywarty
Barbara Ukleja
Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewntrzszkolnym Systemem Oceniania w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie zatwierdzonym w dniu 18 padziernika 2004r.
Wstp


Majc na uwadze odpowiedzialno, jak stawia przed nami wiat wspczesny, jestemy przekonani, e absolwenci Publicznego Gimnazjum im. Wadysawa II Jagiey w Choszcznie musz by przygotowani do ycia, w ktrym dokonywanie waciwych wyborw jest umiejtnoci najcenniejsz.
Wsplnie z rodzicami chcemy ksztaci i doskonali wrd uczniw umiejtno pozytywnego odbioru nierzadko trudnej i penej niebezpieczestw rzeczywistoci, w ktrej patriotyzm lokalny i narodowy jest cech szczegln, motywujc do aktywnego ycia w Europie Ojczyzn.
Wychodzc naprzeciw wyobraeniom szkoy przyjaznej i bezpiecznej, speniajcej oczekiwania uczniw, nauczycieli, rodzicw jednoczcej ich wszystkich w osiganiu stawianych celw, mamy nadziej, e Wewntrzszkolny System Oceniania opracowany przy szerokiej konsultacji z caym szkolnym rodowiskiem, stanie si „drogowskazem” do sprawiedliwej oceny wiedzy i umiejtnoci, speniajcym wymogi poszanowania godnoci wszystkich jego podmiotw, tworzcym przyjazn atmosfer przy wypenianiu naszego hasa „ Nie dla szkoy, lecz dla ycia si uczymy”.

1
Zaoenia wstpne (z WSO Publicznego Gimnazjum w Choszcznie)

Ocenianie jest integraln czci procesu nauczania i uczenia si, warunkiem niezbdnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwj ucznia.
Polega ono nie tylko na zdobyciu przez ucznia wiedzy, lecz przede wszystkim na jej rozumieniu i wykorzystaniu do rozwizywania rnorodnych problemw i zastosowaniu w yciu codziennym. System oceniania wypywa z oglnego systemu wartoci szkoy, ktrego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania uczniw do dalszej nauki i ycia w dynamicznie zmieniajcym si wiecie.

Osigniciu powyszego celu maj suy dziaania na rzecz:

a) wyposaenia uczniw w umiejtnoci i wiedz potrzebne do uczenia si w gimnazjum;
b) zapoznanie si ze sposobami efektywnego uczenia si;
c) ksztacenie uczniw otwartych, ciekawych wiata, zdolnych do twrczego mylenia atwo przystosowujcych si do zmiany;
d) umocnienie poczucia wasnej wartoci uczniw;
e) pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwoju;
f) uczenia pracy zespoowej, komunikacji celowego dziaania, systematycznoci, odpowiedzialnoci za efekty wasnej pracy.

Ocenianie ma charakter cigy i systematyczny i obejmuje rne obszary aktywnoci uczniw.
Jego celem jest stworzenie takich sytuacji, w ktrych ucze bdzie mg si wykaza rnymi umiejtnociami uksztatowanymi w trakcie procesu dydaktycznego. Posiada jasno okrelone wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania uczniw.
Ocenianie wewntrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osigni edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postpach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postpw w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postpach, trudnociach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

2

1. Ocenianie z informatyki zgodnie z WSO szkoy obejmuje:
1) formuowanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeglnych rdrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych;
2) ocenianie biece i ustalanie rdrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rdrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wedug skali i w formach zawartych w 34 ust.2 WSO;
3) przeprowadzanie egzaminw klasyfikacyjnych zgodnie z 15WSO;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wedug skali, o ktrej mowa w 12 ust. 2 i 13 ust. 3 (Rozporzdzenia MENiS);
5) ustalanie warunkw i trybu uzyskania wyszych ni przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 11 WSO;
6) ustalanie warunkw i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postpach i trudnociach ucznia w nauce.

3
Zasady szkolnego systemu oceniania z informatyki.

1. Oceny dziel si na:
- biece - ktre okrelaj poziom umiejtnoci i wiadomoci wyniesionych z konkretnej lekcji;
-rdroczne - ktre maj na celu okresowe podsumowanie osigni
edukacyjnych ucznia. Stanowi ona cz skadow oceny rocznej
- roczne - podsumowujce osignicia ucznia za cay rok szkolny, ktrej skadow jest ocena rdroczna.
Oceny biece, rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych dla wszystkich uczniw ustala si wedug nastpujcej skali:

Stopie Oznaczenia cyfrowe Skrt literowy
celujcy 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczajcy 2 dop
niedostateczny 1 ndst

W przypadku zwolnienia ucznia z zaj z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.4
Kontrakt z uczniami zawierany przez nauczyciela z uczniami na pocztku roku szkolnego:

1. Mam na lekcji zeszyt przedmiotowy, podrcznik i inne materiay niezbdne do sprawnej pracy na lekcji.
2. Znam wymagania edukacyjne i kryteria ocen.
3. Wiadomoci i umiejtnoci mog by sprawdzane w formach:
· ustnej
· pisemnej (kartkwki, sprawdziany, prace klasowe, testy, prace domowe i inne)
· ocena biecej pracy na lekcji
· sprawdzianu praktycznego
· oceny projektu grupowego
· oceny praktycznego rozwizania problemu z uyciem komputera
4. Mam prawo dwa razy w cigu semestru by nie przygotowanym do lekcji, z wyjtkiem tych na ktrych jest wczeniej zapowiedziana praca pisemna.
5. O fakcie nie przygotowania informuj nauczyciela na pocztku lekcji w przeciwnym przypadku otrzymam oven niedostateczn.
6. Z komputerem bd pracowa bezpiecznie.
7. Nie bd otwiera i kopiowa dokumentw utworzonych przez innych uczniw.
8. Bez zgody nauczyciela nie bd instalowa, ani uruchamia adnego oprogramowania lub zmienia ustawie sprztu.
9. Zamanie postanowie zawartych w punktach 7 i 8 powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
10. Na koniec semestru nie mam moliwoci ”pytania na ocen wysz”.
11. Kartkwki i sprawdziany praktyczne traktowane s zamiennie z odpowiedziami ustnymi i odnosz si co najwyej do trzech ostatnich tematw lekcyjnych i nie musz by zapowiadane.
12. Uczniowie nieobecni na zajciach (z przyczyn usprawiedliwionych) maj moliwo wykonania zalegej pracy.
13. Kady ucze ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktw za wykonane prace nadobowizkowe.
14. Mam prawo do jawnej oceny. Na moj lub rodzicw (prawnych opiekunw) prob otrzymam (-y) jej uzasadnienie .
15. Prace uczniw s archiwizowane do kocu semestru (prace pisemne s przechowywane przez nauczyciela, a inne zapisywane przez ucznia w jego folderze macierzystym i tylko on za nie odpowiada); ja i moi rodzice (prawni opiekunowie) mamy prawo wgldu do tych prac.
16. Jeli narusz kontrakt moi rodzice (prawni opiekunowie) zostan o tym poinformowani .
17. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna moe by zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
18. Wszystkie sprawy nie ujte w PSO rozstrzygane bd zgodnie z Rozporzdzeniem MEN i WSO.


5
Kryteria oceniania prac pisemnych wymagania na poszczeglne oceny z prac pisemnych:
Ustala si przedziay punktowe na poszczeglne oceny. Sposb ich przeliczania zaley od liczby zada z poszczeglnych zakresw wymaga i punktacji zada:
dopuszczajcy- ucze powinien wykona 75% zada z poziomu podstawowego;
dostateczny –ucze powinien wykona 90 – 100% zada z poziomu podstawowego
dobry – ucze zobowizany jest wykona 90 – 100% z poziomu podstawowego i 50 % poziomu ponadpodstawowego.
bardzo dobry – ucze zobowizany jest wykona 90 – 100% z poziomu podstawowego i 90 – 100% ponadpodstawowego:
celujcy – ucze wykona wszystkie zadania z poziomu podstawowego i ponadpodstawowego oraz zadania dodatkowe wykraczajce poza program;

6
Zasady biecego oceniania

1. Nauczyciel informatyki jest zobowizany:
· stosowa rnorodne formy sprawdzianw;
· dokonywa systematycznej oceny postpw w nauce uczniw;

2. Prace klasowe, testy, s obowizkowe. Jeeli ucze z przyczyn losowych nie pisa pracy klasowej, testu ma prawo to uczyni w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie duszym ni dwa tygodnie od przyjcia do szkoy.


3. Nauczyciel zobowizany jest: poda uczniom peny zakres materiau do
pracy klasowej lub testu;
- przeprowadzi lekcj powtrzeniow
- poda termin pracy klasowej co najmniej z jednotygodniowym
wyprzedzeniem i zapisa go w dzienniku lekcyjnym
- sprawdzi przeprowadzone prace klasowe w terminie dwch tygodni od ich
napisania
- omwi wyniki przeprowadzonej pracy klasowej i dokona analizy popenionych bdw.
4. W cigu jednego tygodnia mog by przeprowadzone trzy prace klasowe (w tym testy), a w cigu dnia jedna.
5. Zapisu oceny z prac klasowych i testw dokonuje si czerwonym dugopisem.
6. Kartkwki traktowane s zamiennie z odpowiedziami ustnymi i mog sprawdza materia tylko z trzech ostatnich lekcji.
7. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw).
8. Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczca oceniania ucznia jest udostpniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
10. Nauczyciel jest zobowizany do przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na temat zalegoci w nauce i osiganych sukcesach podczas „dni otwartych”, zebra klasowych i rozmw indywidualnych, a uczniowi podczas konsultacji nauczycielskich.
11. W ocenianiu biecym nauczyciel zobowizany jest stosowa ocen wspierajc.
12. Szczegowe zasady oceniania i czstotliwo form aktywnoci uczniazawieraj przedmiotowe systemy oceniania.
13. Na ocen osigni edukacyjnych ucznia nie ma wpywu jego zachowanie, wygld, wiatopogld, status spoeczny i wczeniejsze osignicia szkolne.
14. Ucze ma prawo zgosi dwa razy w semestrze nieprzygotowane do zaj. Zapis ten nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych.
15. Ucze zgasza nieprzygotowane na pocztku lekcji.
7
Kryteria wymaga na poszczeglne oceny i narzdzia oraz metody pomiaru
Narzdzia pomiaru osigni ucznia

Na lekcjach informatyki obowizywa bdzie siedem form oceniania wiedzy i umiejtnoci ucznia. Oto krtka charakterystyka poszczeglnych narzdzi pomiaru:
1) odpowied ustna (przy komputerze)
- nie powinna trwa duej ni 10 minut,
- dopuszczalne jest odpytywanie dwch uczniw jednoczenie,
- zadawane pytania dotycz trzech ostatnich lekcji oraz tych wiadomoci i umiejtnoci, ktre poznane byy wczeniej ale s niezbdne do wykonania zada z zakresu trzech ostatnich lekcji,
2) praca na lekcji (zadania czynnociowe)
- oceniana jest praca samodzielna ucznia (z zadanym przez nauczyciela zagadnieniem) lub praca w grupach (z zadanymi przez nauczyciela zestawami wicze) lub oglna aktywno ucznia na lekcji (obserwacja nauczyciela),
3) praca domowa
- oceniana jest poprawno i samodzielno wykonania zadanej pracy,
- najczciej praca domowa bdzie polegaa na pisemnym opracowaniu przerobionych na lekcji punktw (notatki z lekcji),
- sprawdzenie pracy domowej moe przybiera rne formy: wyrywkowe sprawdzenie kilku zeszytw (dopuszcza si wzicie zeszytw do domu) lub caociowa kontrola caej grupy (dokadna – wzicie zeszytw do domu lub pobiena – przejcie nauczyciela po klasie i wystawienie „parafki”),
- nauczyciel moe zada „nieobowizkow prac domow” o podwyszonym stopniu trudnoci – dla uczniw chccych pogbia swoj wiedz i doskonali umiejtnoci wybiegajce poza schemat przerobionych na lekcji zagadnie,
- za brak pracy domowej ucze otrzymuje ocen niedostateczn


4) krtkie sprawdziany pisemne z teorii („kartkwki”)
- nie musz by zapowiedziane przez nauczyciela,
- obejmuj materia teoretyczny z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych,
- ocena z takiego sprawdzianu nie podlega poprawie ale ucze ma prawo zgosi si do odpowiedzi,
- czas trwania „kartkwki” nie powinien przekracza 15 minut,
5) prace kontrolne
- wiczenia kontrolne dotycz caoci przerobionego materiau z danego rozdziau i maj na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejtnoci praktycznych oraz wiadomoci teoretycznych,
- praca kontrolna dzieli si na dwie czci: praktyczn (wiczenia przy komputerze) i teoretyczn (test i pytania otwarte), zatem ucze zdobywa dwie oceny z jednej pracy kontrolnej,
- zadania powinny by stopniowane,
- jeeli nieobecno ucznia podczas przeprowadzania pracy kontrolnej jest uzasadniona, to musi on zaliczy je w ustalonym przez nauczyciela terminie,
6) prace dodatkowe
- prace dodatkowe obejmuj: przygotowanie lekcji i nieobowizkowe zadania domowe o podwyszonym stopniu trudnoci,
7) sprawdzenie zeszytu
- prowadzenie zeszytu jest obowizkiem kadego ucznia,
- kady ucze powinien mie sprawdzony zeszyt minimum raz w semestrze,
- nauczyciel zastrzega sobie prawo sprawdzenia zeszytu w dowolnym terminie i bez zapowiedzi,
- nauczyciel ma prawo zabra uczniowski zeszyt do domu w celu jego sprawdzenia,
- sprawdzanie zeszytw moe przybiera form wyrywkow (wwczas nauczyciel zabiera do domu kilka zeszytw) lub caociow (wwczas nauczyciel zabiera do domu zeszyty caej grupy),
- podczas sprawdzania zeszytu nauczyciel ma prawo skontrolowa systematyczno odrabiania prac domowych (dopuszcza si wystawienie dodatkowej oceny),
ocenie podlega gwnie systematyka prowadzenia notatek z lekcji oraz estetyka.
Kryteria oceniania z informatyki w klasie I gimnazjum

I. POZIOM - KONIECZNY
Na ocen dopuszczajc ucze:
o Samodzielnie i bezpiecznie posuguje si systemem komputerowym i jego oprogramowaniem;
o Opisuje czynnoci wykorzystywane przy korzystaniu z komputera i stosuje poprawn terminologi;
o Poznaje w praktyce zasady komunikowania si i wsp dziaania w pracy przy komputerze;

II. POZIOM - PODSTAWOWY
Na ocen dostateczn ucze:
o Zna sposoby wyszukiwania i porzdkowania informacji w komputerze oraz zabezpieczenie ich przed utrat;
o Korzystanie z wbudowanej pomocy komputerowej i dokumentacji technicznej;
o Redaguje teksty i tworzy rysunki za pomoc komputera;
o Tworzy dokumenty zawierajce tekst, grafik i tabele;
o Wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwizywania zada;

III. POZIOM - ROZSZERZONY
Na ocen dobr ucze:
o Korzystanie z multimedialnych rde informacji, np. z CD, serwerw sieci;
o Tworzy prezentacje z przeznaczeniem dla okrelonych odbiorcw;
o Komunikuje si z innymi osobami za pomoc rodkw TI;
o Wykorzystuje TI do prostych oblicze statystycznych, opracowywanie kwestionariuszy i danych osobowych;

IV. POZIOM - DOPENIAJCY
Na ocen bardzo dobr ucze:
o Korzystanie z komunikacyjnych moliwoci TI do wzbogacenia uczenia si i doskonalenia jakoci swojej pracy;
o Dobiera oprogramowanie do wykorzystywanego zadania;
o czy informacje zebrane z rnych rde, i wiedze przygotowujc rnorodne dokumenty;
o Posuguje si komputerem do organizowania zadania wymijajcych z penienia rnych funkcji w yciu codziennym;

V. POZIOM
Na ocen celujc ucze:
o Projektuje wykonuje i przeprowadza prezentacje multimedialne;
o Stosuje rodki i narzdzia TI do eksperymentowania z rnymi formami
o Prezentacji, szkicowania, poprawienia i udoskonalenia tekstw, przedstawienia kocowego efektu swojej pracy;
o Obserwuje nowe technologie w rozwoju TI, np. sprztu, oprogramowania, telekomunikacji.

Ucze, ktry nie opanowa wiadomoci i umiejtnoci na poziomie I, Wykazuje lekcewacy stosunek do przedmiotu otrzymuje ocen niedostateczn.


Kryteria oceniania z informatyki w klasie II gimnazjum
Wymagania edukacyjne.
OSIGNICIA UCZNIA – WYMAGANIA NA OCENStrona www – pierwsze kroki w jzyku HTML.

Osignicia konieczne – K(ocena 2) Osignicia podstawowe – P(ocena 3) Osignicia rozszerzajce – R(ocena 4) Osignicia dopeniajce – D(ocena 5) Osignicia wykraczajce – W(ocena 6)
Wykorzystanie innych narzdzi do tworzenia dokumentw HTML
Eksperymentowanie z nowymi poleceniami jzyka HTML
Planowanie pracy przy tworzeniu dokumentu HTML
Przestrzeganie netykiety przy tworzeniu stron www
Korzystanie z edytora przy tworzeniu dokumentu HTML
Tworzenie prostego dokumentu HTML Tworzenie prostego dokumentu HTML, umieszczanie w nim grafiki i odnonikw
Zapisywanie do pliku w formacie HTML Zapisywanie do pliku z uporzdkowaniem w podfolderach np. z plikami graficznymi lub dwikowymi

Rozwizywanie problemw - algorytmy.

Osignicia konieczne – K(ocena 2) Osignicia podstawowe – P(ocena 3) Osignicia rozszerzajce – R(ocena 4) Osignicia dopeniajce – D(ocena 5) Osignicia wykraczajce – W(ocena 6)
Posugiwanie si algorytmami w sytuacjach wymagajcych ich uycia
Wykorzystanie podstawowych technik algorytmicznych w rozwizywaniu prostych zada: algorytmu liniowego i iteracyjnego Wykorzystanie podstawowych technik algorytmicznych w rozwizywaniu prostych zada: algorytmu liniowego i iteracyjnego, metody podziau zbioru, zasady dziel i zwyciaj Wykorzystanie podstawowych technik algorytmicznych w rozwizywaniu prostych zada: algorytmu liniowego i iteracyjnego, metody podziau zbioru, zasady dziel i zwyciaj, podejcia zachannego
Stosowanie podstawowych konstrukcji algorytmicznych, takich jak: lista krokw, iteracja (powtarzanie) Stosowanie podstawowych konstrukcji algorytmicznych, takich jak: lista krokw, iteracja (powtarzanie), dziaania warunkowe
Wykonywanie algorytmu za pomoc komputera Wykonywanie i testowanie algorytmu za pomoc komputera
Zapisywanie rozwiza prostych problemw jako algorytmu w postaci listy krokw Zapisywanie rozwiza prostych problemw jako algorytmu w postaci listy krokw lub w postaci schematu blokowego
Formuowanie sytuacji problemowej poprzez okrelanie danych, wyniku i zwizku midzy nimi

Gromadzenie i wyszukiwanie informacji – baza danych.

Osignicia konieczne – K(ocena 2) Osignicia podstawowe – P(ocena 3) Osignicia rozszerzajce – R(ocena 4) Osignicia dopeniajce – D(ocena 5) Osignicia wykraczajce – W(ocena 6)
Przygotowanie korespondencji seryjnej
Korzystanie z baz danych do tworzenia dokumentw
Definiowanie i zakadanie prostej bazy danych Definiowanie, zakadanie i edytowanie prostej bazy danych
Zadawanie pyta do bazy w celu znalezienia informacji opisanej Zadawanie pyta do bazy w celu znalezienia informacji Swobodne zadawanie pyta do bazy prowadzce do efektywnego wyszukiwania informacji
Sortowanie bazy danych
Zapisa baz danych do pliku i wydrukowa dokument

Modelowanie i symulacja.

Osignicia konieczne – K(ocena 2) Osignicia podstawowe – P(ocena 3) Osignicia rozszerzajce – R(ocena 4) Osignicia dopeniajce – D(ocena 5) Osignicia wykraczajce – W(ocena 6)
Zapisanie w arkuszu modelu przedsiwzicia i uycie tego arkusza do symulacji rnych rozwiza
Opisywanie procedur realizujcych „powtarzanie bez koca”
Stosowanie instrukcji warunkowej do opisania warunku zakoczenia powtarzania
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia prb (symulacji) z zapisanym w nim modelem
Projektowanie prostego pokazu w programie Logo Komeniusz w oparciu o instrukcj Projektowanie prostego pokazu w programie Logo Komeniusz na zadany temat Samodzielne projektowanie pokazu w programie Logo Komeniusz
Odczytanie znaczenia parametru na podstawie analizy treci procedury
Wykonywanie eksperymentw z rnymi wartociami parametrw

8
Sposoby korygowania biecych niepowodze szkolnych uczniw

1. Ucze ma prawo raz w semestrze do poprawy wybranej oceny w terminie nie duszym ni dwa tygodnie od jej otrzymania.
2. Poprawa oceny jest dobrowolna. Uzyskana ocena z poprawy jest ostateczna.
3. Praca poprawiana obejmuje taki sam zakres wymaga edukacyjnych. W przypadku dugotrwaej choroby wystawiamy ocen rdroczn lub roczn na podstawie ocen czstkowych moliwych do zdobycia przez ucznia.
4. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 8informatyki ustalana jest zgodnie z 12 ust.17 – 19 WSO.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mog wystpi pisemnie do dyrektora szkoy w terminie 5 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie rocznej klasyfikacyjnej, o podwyszenie tej oceny.
6. Dyrektor szkoy powouje komisj, ktra przeprowadzi test sprawdzajcy, majcy na celu podwyszenie oceny z danego przedmiotu.
7. Test sprawdzajcy przygotowuje zesp przedmiotowy, bd nauczyciel danego przedmiotu, jeeli jest jedyn osob nauczajc tego przedmiotu w szkole.
8. Test sprawdzajcy obejmuje caoroczny zakres wiadomoci i umiejtnoci w danej klasie.
9. Dyrektor szkoy powouje komisj w skadzie:
a) dyrektor szkoy lub inna osoba penica funkcj kierownicz – przewodniczcy komisji;
b) wychowawca – czonek komisji;
c) nauczyciel danego przedmiotu – czonek komisji;
d) rodzic (opiekun prawny) – jako obserwator;
e) przedstawiciel samorzdu uczniowskiego – czonek komisji;
10. Z przeprowadzonego testu sporzdza si protok, w ktrym zawarte s:
a. skad komisji;
b. termin testu sprawdzajcego;
c. wypeniony przez ucznia test sprawdzajcy;
d. wynik testu oraz ustalona ocena.
11. Powoana komisja przeprowadza test sprawdzajcy w terminie 7 dni od zoenia wniosku przez rodzicw (prawnych opiekunw).
12. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku testu sprawdzajcego jest ostateczn ocen roczn, z tym, e nie moe ona by nisza od przewidywanej oceny rocznej klasyfikacyjnej.
13. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mog wystpi pisemnie do dyrektora szkoy w terminie 5 dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie rocznej zachowania, o podwyszenie tej oceny.
14. Dyrektor szkoy powouje komisj, ktra sprawdzi realizowany przez wychowawc tryb ustalania oceny rocznej zachowania ( 38 ust.1 – 4) oraz wysucha argumentw przedstawionych przez rodzicw (prawnych opiekunw), ucznia i wychowawc klasy.
15. Komisja powoana przez dyrektora szkoy zbiera si w cigu 5 dni od jej powoania w celu rozpatrzenia wniosku.
16. W skad komisji powoanej przez dyrektora szkoy wchodz:
a) Dyrektor Szkoy lub inna osoba penica funkcj kierownicz – przewodniczcy komisji;
b) Wychowawca – czonek komisji;
c) Wskazany przez Dyrektora Szkoy nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne w danej klasie – czonek komisji;
d) Pedagog szkolny – czonek komisji;
e) Psycholog szkolny – czonek komisji;
f) Przedstawiciel Samorzdu uczniowskiego – czonek komisji;
g) Rodzic (prawny opiekun) – obserwator.
17. Przewidywana roczna ocena z zachowania ustalana jest w drodze gosowania, zwyk wikszoci gosw, a w przypadku rwnej liczby gosw decyduje gos przewodniczcego.
18. Z pracy komisji sporzdza si protok zawierajcy:
1. skad komisji,
2. termin posiedzenia komisji,
3. wynik gosowania,
19. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczn ocen roczn zachowania, z tym, e nie moe ona by nisza od przewidywanej oceny rocznej zachowania.
9
Klasyfikacja rdroczna i roczna z informatyki
1. Klasyfikacja rdroczna polega na okresowym podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia z informatyki
2. Na miesic przed rdrocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzcy zajcia s zobowizani do poinformowania ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw) o przewidywanej ocenie niedostatecznej w zeszycie przedmiotowym. Uczniowie zobowizani s do uzyskania potwierdzenia faktu zapoznania si rodzicw (prawnych opiekunw) z proponowan ocen.
3. Jeeli w wyniku klasyfikacji rdrocznej stwierdzono, e poziom osigni edukacyjnych ucznia uniemoliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyszej, to stwarza si uczniowi szans uzupenienia brakw. Odbywa si to bdzie w ramach konsultacji nauczycielskich
4. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia z zaj i wystawieniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wedug skali, o ktrej mowa w rozporzdzeniu MENiS z dn. 07 wrzenia 2004 12 ust. 2 i 13 ust. 3.
5. Na miesic przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzcy zajcia s obowizani poinformowa ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw), w formie pisemnej (w zeszytach przedmiotowych), o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych. Obowizkiem ucznia jest uzyska potwierdzenie faktu zapoznania rodzicw z proponowan ocen (rodzice podpisuj informacj zwrotn).
6. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych ustalana jest na podstawie ocen czstkowych
7. Na miesic przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje pisemnie ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw) w formie karty informacyjnej o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Obowizkiem ucznia jest uzyska potwierdzenie faktu zapoznania rodzicw z proponowan ocen (rodzice podpisuj informacj zwrotn).
8. W oddziaach integracyjnych rdroczn i roczn ocen klasyfikacyjn z zaj edukacyjnych dla uczniw posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne, po zasigniciu opinii nauczyciela wsporganizujcego ksztacenie integracyjne.
9. Rok szkolny skada si z dwch okresw.
10. Okres pierwszy trwa od dnia rozpoczcia roku szkolnego do 15 stycznia.
11. Okres drugi rozpoczyna si 16 stycznia i trwa do dnia koczcego rok szkolny.
12. rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki ustalaj nauczyciele prowadzcy zajcia
13. W ostatnich dwch tygodniach przed zakoczeniem semestru weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczy caego materiau, a najwyej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.
14. Przy ustaleniu oceny rdrocznej i rocznej nauczyciele korzystaj ze redniej waonej:
- prace klasowe, testy – waga 2
- sprawdziany - waga 1
- kartkwki, odpowiedzi ustne – waga 1
- prace domowe – waga 1
- zeszyt przedmiotowy – waga 1
- rozwizywanie problemw – waga 1
- aktywno – waga 1
- praca w grupach – waga 1
- formy praktyczne – waga 1.
15. Ocena rdroczna i roczna :
· powyej 1,8 – ocena dopuszczajca
· powyej 2,8 – ocena dostateczna
· powyej 3,8 – ocena dobra
· powyej 4,7 – ocena bardzo dobra
· powyej 5,4 – ocena celujca.
16 .Ocena roczna wyliczana jest tak jak rdroczna, przy czym ocena rdroczna traktowana jest jak praca klasowa z wag 3.
17. Laureaci konkursw przedmiotowych o zasigu wojewdzkim oraz laureaci i finalici olimpiady przedmiotowej z informatyki, otrzymuj celujc roczn ocen klasyfikacyjn. Ucze, ktry uzyska tytu laureata konkursu przedmiotowego o zasigu wojewdzkim bd laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj edukacyjnych celujc kocow ocen klasyfikacyjn w danym roku szkolnym.
18.Oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych nie maj wpywu na ocen klasyfikacyjn zachowania.

10
Zasady przeprowadzania egzaminw
Egzamin poprawkowy z informatyki

1.Ucze, ktry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska prawo zdawania egzaminu poprawkowego zdaje egzamin ktry ma przede wszystkim form zada praktycznych.
3.Egzamin poprawkowy obejmuje wymagania edukacyjne na ocen dopuszczajc.
4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoy w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoana przez dyrektora szkoy. W skad komisji wchodz:
a) dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczcy komisji;
b) nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne – jako egzaminujcy;
c) nauczyciel prowadzcy takie same lub pokrewne zajcia edukacyjne – jako czonek komisji.

6.Nauczyciel, o ktrym mowa w ust. 5 lit. b, moe by zwolniony z udziau w pracy komisji na wasn prob lub w innych, szczeglnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoy powouje jako osob egzaminujc innego nauczyciela prowadzcego takie same zajcia edukacyjne, z tym e powoanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nastpuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoy.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci:
1) skad komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan ocen.
Do protokou docza si pisemne prace ucznia i zwiz informacj o ustnych odpowiedziach ucznia. Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia.
8.Ucze, ktry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, moe przystpi do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoy, nie pniej ni do koca wrzenia.

Egzamin klasyfikacyjny

1.Ucze moe nie by klasyfikowany z informatyki, jeeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnoci ucznia na zajciach lekcyjnych, przekraczajcej poow czasu przeznaczonego na te zajcia w szkolnym planie nauczania.
2.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zaj edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „nieklasyfikowany”.
3.Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoci moe zdawa egzamin klasyfikacyjny.
4.Na prob ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecnoci nieusprawiedliwionej lub na prob jego rodzicw (prawnych opiekunw) rada pedagogiczna moe wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny .
5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel informatyki w obecnoci innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6.Egzamin klasyfikacyjny zdaje rwnie ucze realizujcy, na podstawie odrbnych przepisw, indywidualny program lub tok nauki;
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeeniem ust.7.
9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki ma przede wszystkim form zada praktycznych.
10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. Egzamin klasyfikacyjny rdroczny przeprowadza si do koca marca, a roczny do koca czerwca br. szkolnego.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o ktrych mowa w ust.12, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o ktrym mowa w ust.6 - skad komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (wiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokou docza si pisemne prace ucznia i zwiz informacj o ustnych odpowiedziach ucznia. Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia.
13.Na dwa tygodnie przed egzaminem poprawkowym lub klasyfikacyjnym nauczyciel ma obowizek dostarczy uczniowi zakres materiau obowizujcy na egzaminie klasyfikacyjnym lub poprawkowym.
14.Pytania na egzamin klasyfikacyjny przygotowuje nauczyciel informatyki
15.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z informatyki jest ostateczna.
16.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11
Egzamin sprawdzajcy

1. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zgosi zastrzeenia do dyrektora szkoy, jeeli uznaj, e roczna ocena klasyfikacyjna informatyki zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeenia mog by zgoszone w terminie do 7 dni po zakoczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z informatyki zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoy powouje komisj, ktra:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z informatyki - przeprowadza sprawdzian wiadomoci i umiejtnoci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj edukacyjnych;
3. Termin sprawdzianu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Egzamin sprawdzajcy przeprowadza si nie pniej ni 14 dni od zakoczenia zaj dydaktyczno – wychowawczych.
5. W skad komisji wchodz:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych:
a) dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczcy komisji,
b) nauczyciel prowadzcy zajcia,
c) dwch nauczycieli z danej lub innej szkoy tego samego typu, prowadzcy zajcia z informatyki
6.Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych nie moe by nisza od ustalonej wczeniej oceny. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z wyjtkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, ktra moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Nauczyciel, o ktrym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, moe by zwolniony z udziau w pracy komisji na wasn prob lub w innych, szczeglnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoy powouje innego nauczyciela prowadzcego takie same zajcia edukacyjne, z tym e powoanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nastpuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoy.
8. Z prac komisji sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych:
a) skad komisji,
b) termin sprawdzianu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzajce,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalon ocen;
Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokou, o ktrym mowa w ust. 8 pkt 1, docza si pisemne prace ucznia i zwiz informacj o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Ucze, ktry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystpi do sprawdzianu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, moe przystpi do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoy.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym e termin do zgoszenia zastrzee wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.

12
Dostosowanie wymaga do moliwoci ucznia
1. Nauczyciele s zobowizani w pracy z uczniem o obnionych wymaganiach
edukacyjnych do:
- opracowania zakresu umiejtnoci i wiadomoci z danego przedmiotu;
- dostosowaniu form oceniania.

4. Ucze z trudnociami ma prawo do uzupenienia partii materiau we wasnym rytmie, pod warunkiem, e praca jego jest systematyczna i wykazuje on ch wsppracy z nauczycielem.
5.Nauczyciel jest obowizany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktrego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnoci w uczeniu si.
6. Dostosowanie wymaga edukacyjnych, o ktrych mowa, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktrego stwierdzono specyficzne trudnoci w uczeniu si, uniemoliwiajce sprostanie tym wymaganiom, nastpuje take na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o ktrej mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty.
7. W przypadku ucznia posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymaga edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia moe nastpi na podstawie tego orzeczenia.
8.Ucze zdolny ma moliwoci do rozwijania swoich umiejtnoci i wykonywania dodatkowych zada o podwyszonym stopniu trudnoci.

13
Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu

1.Nauczyciel informatyki ma obowizek gromadzenia informacji o uczniu w dzienniku lekcyjnym

2.Do dziennika lekcyjnego wpisujemy uczniowi nieprzygotowanie skrtem np, a jeeli ucze jest nieobecny na pracach pisemnych wpisujemy nb.


$14.
Informacja zwrotna
Nauczyciel - ucze.

1. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do kadej wystawionej oceny.
2. Ucze ma moliwo otrzymywania dodatkowych wyjanie i uzasadnie do wystawionej oceny.
3. Oceny i punkty wpisywane s do indeksu gimnazjalisty lub karty ucznia w zeszycie przedmiotowym.
4. Ocena:
· pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju.
· motywuje do dalszej pracy.

Nauczyciel - rodzice.

Podczas wywiadwek, indywidualnych konsultacji, rozmw interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom):
1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postpw w nauce.
2. Dostarcza rodzicom informacji o trudnociach i uzdolnieniach ucznia.
3. Przekazuje wskazwki do pracy z uczniem.
Nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny.
1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego.
2. Nauczyciel informuje wychowawc klasy o aktualnych osigniciach i zachowaniu ucznia.
3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagajcych jego interwencji.


$15
Ewaluacja

Przedmiotowy system oceniania z informatyki nie jest ostateczny, w miar potrzeb bdzie podlega modyfikacji uwzgldniajc:
· informacj zwrotn nauczyciel-ucze-rodzic,
· zmiany w wewntrzszkolnym systemie oceniania,
· zmiany w Rozporzdzeniu MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw.

Choszczno, dnia 20 padziernika 2004r.
Szkola 2.0
Losowa Fotka
DSC02106.JPG
DSC02106.JPG
16-17.06.10 Biwak w Barnimiu I i, II g
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Marzec 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum