Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 18 2019 16:14:30
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
SŁYNNI PISARZE
Wybitna brytyjska autorka, urodzona 22 pa�dziernika 1919 roku w �wczesnej Persji (obecnym Iranie) jako Doris May Taylor. Rodzice mieli obywatelstwo brytyjskie; ojciec, kt�ry zosta� ci�ko ranny podczas pierwszej wojny �wiatowej, pracowa� w Banku Persji, matka by�a piel�gniark�. W 1925 roku rodzina przeprowadzi�a si� do Rodezji Po�udniowej (dzisiejsze Zimbabwe). Doris pomaga�a na farmie, w�drowa�a po bajecznej scenerii afryka�skiego buszu w�r�d egzotycznych zwierz�t i ptak�w, czytaj�c nami�tnie ksi��ki sprowadzone przez matk� z Londynu: Dickensa, Scotta, Kiplinga, Stendhala, To�stoja, Dostojewskiego. W wieku jedenastu lat postanowi�a zosta� pisark�. Przyklasztornej szko�y nie uko�czy�a z powodu choroby. Po kilku latach, w 1937 roku podj�a prac� jako telefonistka w rodezyjskiej stolicy Salisbury (dzi� stolica Zimbabwe – Harare) i zacz�a korzysta� z urok�w �ycia, oddaj�c si� rozrywce i zabawom. W wieku dziewi�tnastu lat po�lubi�a Franka Wisdoma, o dziesi�� lat starszego od niej urz�dnika pa�stwowego. Mia�a z nim dwoje dzieci. Szybko jednak dosz�a do wniosku, �e rodzina j� ogranicza. Odesz�a wiec i zaanga�owa�a si� w dzia�alno�� komunistycznego stowarzyszenia Left Book Club.Wkr�tce, w wieku dwudziestu czterech lat, wysz�a ponownie za m��, za Gottfrieda Lessinga, niemieckiego uchod�c� i komunist�, przysz�ego niemieckiego ambasadora w Ugandzie. Ma��e�stwo jednak nie by�o udane. W 1949 roku po ukazaniu si� jej pierwszej ksi��ki, Doris Lessing zostawi�a c�rk� i syna z pierwszego ma��e�stwa, a sama z ma�ym synkiem wsiad�a na statek p�yn�cy do Anglii. W��czy�a si� w �ycie artystyczno – literackie powojennego Londynu. Z brytyjskiej partii komunistycznej wypisa�a si� po czterech latach, po st�umieniu rewolucji w�gierskiej w 1956 roku. Pisz�c o afryka�skiej niesprawiedliwo�ci spo�ecznej i rasizmie, narazi�a si� w�adzom Republiki Po�udniowej Afryki i Rodezji Po�udniowej. W 1956 roku uznano j� tam za persona non grata. Do RPA przyjecha�a dopiero w 1995 roku, by spotka� si� z c�rk� i wnukami. Dzi� mieszka z synem z drugiego ma��e�stwa w londy�skiej dzielnicy West Hampstead.

TW�RCZO��
Doris Lessing pisze g��wnie ksi��ki psychologiczno – obyczajowe, b�d�ce symbolem feminizmu, antykolonializmu i sprzeciwu wobec apartheidu. Jest autork� ponad pi��dziesi�ciu ksi��ek. Najsilniejsz� stron� pisarstwa Lessing s� autobiograficzne opisy trudnych emocji i relacji mi�dzyludzkich.
Debiutowa�a powie�ci� The Grass Is Singing (sfilmowan� w 1981 roku), w kt�rej opowiada o dramatycznym zwi�zku bia�ej kobiety, �ony ubogiego farmera Anglika, z jej czarnym s�u��cym. Swoje wra�enia z �ycia w Afryce opisa�a w pi�cioksi�gu Children of Violence (1952 – 1965). Za manifest wsp�czesnego feminizmu uznaje niejedn� z najs�ynniejszych jej ksi��ek, niet�umaczon� dotychczas na polski Golden Notebook z 1962 roku. Obecnie pracuje nad powie�ci� Alfred and Emily, w kt�rej rozwa�a losy swoich rodzic�w i zastanawia si�, jak potoczy�oby si� ich �ycie, gdyby nie by�o pierwszej wojny �wiatowej. Autorka ma te� w dorobku ksi��ki o swoich ukochanych kotach.
W Polsce ukaza�y si� tylko cztery ksi��ki Doris Lessing: Lato przed zmierzchem (wydana w Polsce w 1976 roku) – przez niekt�rych angielskich krytyk�w uwa�ana za najlepsz� powie�� tej autorki. Jest to opowiadana gaw�dziarskim stylem historia czterdziestopi�cioletniej Kate, kt�ra po usamodzielnieniu si� dzieci, przej�ta up�ywem czasu, zastanawia si�, co dalej zrobi� ze swoim �yciem. Pami�tnik przetrwania (1980) – ksi��ka uwa�ana przez wielu fan�w fantastyki za klasyk� tego gatunku. Pi�te dziecko (2005) – w ksi��ce tej Lessing roztrz�sa problem egzystencji rodziny, w kt�rej rodzi si� pi�te dziecko, inne ni� reszta rodze�stwa, nadpobudliwy odludek; jego pojawienie si� wywo�uje zmian� szcz�liwego dotychczas �ycia tej rodziny. Podr� Bena (2005) jest kontynuacj� powie�ci Pi�te dziecko – g��wny bohater, wyrzutek Ben, dorasta, a bezwarunkowa mi�o�� matki do syna doprowadza do rozpadu rodziny. Jest to powie�� o poszukiwaniu swojej to�samo�ci i swojego miejsca na ziemi, pe�na zaskakuj�cych zwrot�w akcji.
W uzasadnieniu nagrody Kr�lewska Szwedzka Akademia poda�a, �e Doris Lessing „jest pisark�, kt�rej epicka proza pozostaje wyrazem kobiecych do�wiadcze�. Przedstawia je z pewnym dystansem, sceptycyzmem, ale te� z ogniem i wizjonersk� si��”.
Doris Lessing jest najstarsz� noblist� w dziejach. Autorka wspomina: „Nie mia�am �adnego wykszta�cenia ani odpowiednich kwalifikacji, wi�c musia�am zosta� pisark�. Co innego mog�am robi�?” Po og�oszeniu werdyktu Szwedzkiej Akademii Kr�lewskiej powiedzia�a: „To trwa�o trzydzie�ci lat. Zdoby�am wszystkie mo�liwe nagrody w Europie, wszystkie te cholerne nagrody. Nobel to kr�lewskie uhonorowanie, jak poker w kartach.
WYPOWIEDZI PISARZY I KRYTYK�W O NAGRODZIE NOBLA DLA DORIS LESSING
Umberto Eco: „Musz� powiedzie�, �e jestem bardzo zdziwiony. Po raz kolejny przyznano Nagrod� Nobla pisarzowi z angielskiego kr�gu j�zykowego. Nie mam nic przeciwko angielskiej literaturze, ale ten werdykt jest nader zaskakuj�cy”.
Jerzy Jastrz�bski (historyk literatury): „Lessing jest pisark� znan� i uznan�. My�l�, �e zosta�a doceniona ze wzgl�du na to, jak� tematyk� porusza w swoich ksi��kach. Jej proza, cho� inna od tak�e docenionej przez komitet noblowski prozy Elfriede Jelinek, te� jest wyrazem kobiecych do�wiadcze�”.
Olga Tokarczuk: „Lessing w tym, co pisze, jest bardzo humanistyczna. Stawia swoich bohater�w w obliczu rozpadaj�cego si� �wiata. W sytuacjach granicznych ujawnia si� to, co ludzkie: mi�o��, przywi�zanie, wsp�odczuwanie”.
Jerzy Jarniewicz (poeta, krytyk literacki, znawca literatury brytyjskiej): „To pisarka niepokorna, bu�czuczna, dla kt�rej �ywio�em jest przekraczanie granic, prze�amywanie tabu, nieustanny eksperyment. Towarzyszy temu jej radykalizm polityczny, kt�ry swego czasu doprowadzi� j� do komunizmu, ale kt�ry pom�g� jej podj�� takie tematy, jak terroryzm polityczny, dyskryminacja rasowa, sytuacja kobiet”.
Anna Gren (t�umaczka powie�ci Diris Lessing): „Dla mnie najwi�ksz� warto�ci� literatury jest szczero��. Opowiadaj�c o swoich bohaterach i ich �wiecie, trzyma czytelnika w napi�ciu, a jednocze�nie nie ogranicza swobody interpretacji”.
Szkola 2.0
Losowa Fotka
londyn191.jpg
londyn191.jpg
Wycieczka do Londynu 2011
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum