Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 18 2019 16:17:38
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
SŁYNNI POECI
Rok 2008 up�ynie pod znakiem Zbigniewa Herberta. W�wczas mija 10. rocznica �mierci poety. Specjaln� uchwa�� w tej sprawie przyj�� w lipcu 2007 roku Sejm. Z inicjatyw� og�oszenia 2008 „Rokiem Zbigniewa Herberta” zwr�cili si� do ministra kultury Kazimierza Micha�a Ujazdowskiego organizatorzy odbywaj�cej si� od siedmiu lat ko�obrzeskiej „Herbertiady” oraz Maria Dorota Pie�kowska z warszawskiego Muzeum Literatury.
„Jego przes�anie wci�� na nowo staje si� drogowskazem dla kolejnych pokole� Polak�w. M�odzi ludzie daj� tego dow�d, tak ch�tnie wybieraj�c Herberta na patrona swoich szk�. Ten wielki artysta by� zarazem gor�cym patriot�, w czym widzimy nawi�zanie do duchowej tradycji wielkich romantyk�w” – napisali inicjatorzy w li�cie przekazanym Kazimierzowi Ujazdowskiemu.
W uchwale Sejm postanowi� odda� ho�d arty�cie, kt�ry tw�rczo nawi�zuj�c do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogaci� j� i wzmocni�.
W dobie kryzysu warto�ci i bolesnego zw�tpienia sta� twardo po stronie zasad: w sztuce – kanonu pi�kna, hierarchii i rzemios�a, w �yciu – kodeks�w etycznych, jasno odr�niaj�cych poj�cia dobra i z�a.
Dla wielu by� pisarzem tragicznym i niez�omnym, uosobieniem wierno�ci – samemu sobie i s�owu – napisano w uchwale. Jak podkre�lono, odwa�ny i niezale�ny, wyra�a� w swej poezji umi�owanie wolno�ci, wiar� w godno�� jednostki i jej moraln� si��.
- Patriotyzm rozumia� jako mi�o�� surow�, nie idealizuj�c�, wymagaj�c� od tych, kt�rzy j� deklaruj�, nie tylko po�wi�cenia, ale i �wiat�ej krytyki, nie tylko wznios�ych gest�w, lecz przede wszystkim pracy i odpowiedzialno�ci – czytamy dalej w uchwale.
Jak zaznaczono, Herbert „wprowadzi�” do polszczyzny formu�� – przykazanie – s�owa B�d� wierny Id�.

Przes�anie Pana Cogito
Id� dok�d poszli tamci do ciemnego kresu
po z�ote runo nico�ci twoj� ostatni� nagrod�

id� wyprostowany w�r�d tych co na kolanach
w�r�d odwr�conych plecami i obalonych w proch

ocala�e� nie po to aby �y�
masz ma�o czasu trzeba da� �wiadectwo

b�d� odwa�ny gdy rozum zawodzi b�d� odwa�ny
w ostatecznym rachunku jedynie to si� liczy
a Gniew tw�j bezsilny niech b�dzie jak morze
ilekro� us�yszysz g�os poni�onych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpicl�w, kat�w, tch�rzy – oni wygraj�
p�jd� na tw�j pogrzeb i z ulg� rzuc� grud�
a kornik napisze tw�j u�adzony �yciorys
i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebacza� w imieniu tych, kt�rych zdradzono o �wicie


strze� si� jednak dumy niepotrzebnej
ogl�daj w lustrze sw� b�aze�sk� twarz
powtarzaj: zosta�em powo�any – czy� nie by�o lepszych

strze� si� osch�o�ci serca, kochaj �r�d�o zaranne
ptaka o nieznanym imieniu d�b zimowy
�wiat�o na murze splendor nieba
one nie potrzebuj� twego ciep�ego oddechu
s� po to aby m�wi�: nikt ci� nie pocieszy


czuwaj – kiedy �wiat�o na g�rach daje znak – wsta� i id�
dop�ki krew obraca w piersi twoj� ciemn� gwiazd�
powtarzaj stare zakl�cia ludzko�ci bajki i legendy
bo tak zdob�dziesz dobro kt�rego nie zdob�dziesz
powtarzaj wielkie s�owa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustyni� i gin�li w piasku
a nagrodz� ci� za to tym co maj� pod r�k�
ch�ost� �miechu zab�jstwem na �mietniku

id� bo tylko tak b�dziesz przyj�ty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodk�w: Gilgamesza Hektora Rolanda
obro�c�w kr�lestwa bez kresu i miasta popio��w
B�d� wierny Id�


Zbigniew Herbert urodzi� si� 29 pa�dziernika 1924 roku we Lwowie. Rok przed wybuchem wojny rozpocz�� nauk� w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego we Lwowie. Podczas wojny zajmowa� si� r�nymi zaj�ciami, mi�dzy innymi przez pewien czas pracowa� w produkuj�cym szczepionki Instytucie Behringa jako…karmiciel wszy. By� cz�onkiem Armii Krajowej. W 1942 roku uko�czy� szko�� podchor��ych, jednocze�nie ucz�szcza� na tajne komplety gimnazjalne. Studiowa� filologi� polsk� na tajnym Uniwersytecie Jana Kazimierza.
W 1944 roku Herbert wyjecha� do Krakowa. Studiowa� na Akademii Sztuk Pi�knych, Akademii Handlowej, Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiello�skiego a tak�e Wydziale Prawa i Filozofii Uniwersytetu Miko�aja Kopernika w Toruniu. W 1950 roku poeta przeni�s� si� do Warszawy.
Herbert nie ma jeszcze trzydziestu lat, jest szczup�y, niewysoki, troch� s�abowity. Wygl�da uczniakowato, ubiera si� biednie i przeci�tnie, ale schludnie, ma ma�� zabawn� twarz o zadartym, pe�nym pogody nosie i �adne, jasne u�miechni�te oczy. (…) Oczywi�cie, klepie bied� przyk�adow�, zarabiaj�c kilkaset n�dznych z�otych jako kalkulator – chronometra�ysta w jakiej� sp�dzielni inwalid�w. Pogoda, z jak� Zbyszek znosi t� mord�g� po uko�czeniu trzech fakultet�w, przypomina hagiograficzne przypowie�ci z pierwszych wiek�w chrze�cija�stwa – pisa� o Herbercie Leopold Tyrmand w „Dzienniku 1954”.
Herbert debiutowa� na �amach tygodnika „Dzi� i jutro” w roku 1950. Pocz�tkuj�cy poeta drukowa� swoje wiersze pod pseudonimami Patryk oraz Stefan Martha. W roku 1956 wyda� sw�j debiutancki zbi�r wierszy „Struna �wiat�a”.
Wsp�pracowa� z „Tygodnikiem powszechnym”, wsp�redagowa� miesi�cznik „Poezja”. W latach sze��dziesi�tych Herbert spe�ni� swoje marzenie o podr�ach – je�dzi� do Anglii, W�och, Niemiec, kilkakrotnie by� we Francji i Grecji. Zaowocowa�y one tomami esej�w, takimi jak „Barbarzy�ca w ogrodzie” (1962) i „Martwa natura z w�dzid�em” (1993).
Kolejne zbiory wierszy Herberta: „Hermes, pies i gwiazda” (1957), „Studium przedmiotu” (1961), „Napis” (1969), „Pan Cogito” (1974), „18 wierszy” (1983), „Raport z obl�onego Miasta” (1984), „Epilog burzy” (1998), „Elegia na odej�cie” (1990), „Rovigo” (1992), spotka�y si� z entuzjastycznym przyj�ciem. By� laureatem wielu presti�owych mi�dzynarodowych nagr�d i wyr�nie�, w�r�d kt�rych wymieni� nale�y nagrod� Nikolausa Lenaua (1945) i Gottfrieda Herdera (1973), nagrod� im. Gabora Bethlena oraz Mi�dzynarodow� Nagrod� Pisarsk� Walijskiej Rady Sztuki. Przez wiele lat Zbigniew Herbert uwa�any by� za jednego z kandydat�w do literackiej Nagrody Nobla.
Obok pracy literackiej, Herbert anga�owa� si� w dzia�alno�� polityczn�. W grudniu 1974 roku podpisa� tak zwany List 15 ��daj�cy udost�pnienia Polakom zamieszka�ym w Zwi�zku Socjalistycznym Republik Radzieckich kontaktu z Polsk� kultur�. W grudniu 1975 roku, wobec projektowanych zmian konstytucji, podpisa� „Memoria� 59” – pierwsze wyst�pienie intelektualist�w domagaj�cych si� zmian polityczno – ustrojowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
„Poeta, kt�ry cho� w jednym wierszu zawar� formu�� zbiorowego losu ludzi swojej epoki, mo�e ju� m�wi�, �e spe�ni� zadanie swojego �ycia. A tu jeden tomik przynosi tego rodzaju wierszy – formu� co najmniej kilka… - pisa� Stanis�aw Bara�czak po podziemnej publikacji osiemnastu wierszy z tomu „Raport z obl�onego Miasta” w 1948 roku. Wiersz „Przes�anie Pana Cogito” z 1974 roku sta� si� swoistym hymnem tworz�cego si� ruchu opozycyjnego.
W ostatnich latach �ycia, bardzo ju� chory na astm�, Herbert nie rezygnowa� z uczestniczenia w �yciu politycznym. Jego podpis znalaz� si� na kliku odezwach i apelach. W grudniu 1995 roku po�wieci� wiersz „Bezradno��” J�zefowi Oleksemu, do��czaj�c si� do publicznej dyskusji na temat domniemanej zdrady stanu �wczesnego premiera.
Poeta zmar� 8 lipca 1998 roku.

Szkola 2.0
Losowa Fotka
IMG_1153.JPG
IMG_1153.JPG
Starlsund
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum