Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 18 2019 16:12:38
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
TRADYCJA I WSPӣCZESNOść
W bibliotece Publicznego Gimnazjum im. W�adys�awa II Jagie��y w Choszcznie zosta�a przygotowana wystawa po�wi�cona tradycjom i zwyczajom �wi�t Bo�ego Narodzenia.
M�odzie� mia�a okazj� dowiedzie� si� o wieczerzy wigilijnej w Polsce pocz�wszy od XVIII wieku, pozna� tradycyjne potrawy, z kt�rych i dzi� korzysta si� przy uk�adaniu wigilijnego jad�ospisu.
Uczniowie mieli mo�liwo�� zapoznania si� z symbolami �wi�t Bo�ego Narodzenia i r�norodno�ci� zwyczaj�w w innych krajach.
By�y te� propozycje obdarowania najbli�szych prezentem – ciekaw� ksi��k�.
W Polsce okres Bo�ego Narodzenia rozpoczyna si� wraz z adwentem. Dla dzieci jest to najprzyjemniejsza pora w ca�ym roku. Panuje wtedy atmosfera pe�na szczeg�lnego uroku. Sk�adaj� si� na ni� nie tylko uroczysto�ci �wi�teczne, ale i padaj�cy �nieg, kt�ry otula �wiat przedziwn� cisz�.
Jest to czas skupienia, kiedy wszyscy zastanawiaj� si� nad sob� i przygotowuj� do �wi�t. Dzieci rezygnuj� ze s�odyczy albo obdarowuj� nimi biednych, doro�li mniej pal� i nie spo�ywaj� alkoholu. Wszyscy staraj� si� by� uprzejmi i z niecierpliwo�ci� oczekuj� Wigilii.
Wed�ug dawnych poda� tej nocy Jezus przyje�d�a z nieba na Ziemi� na osio�ku. Dlatego pod choink� lub pod obrusem na �wi�tecznym stole zawsze k�adzie si� nieco siana dla osio�ka.
Na Wigili� zbiera si� ca�a rodzina, dziadkowie i krewni. Gasn� lampy i tylko na choince p�on� �wieczki i zimne ognie. Pod drzewkiem le�� prezenty. Ka�dy dostaje jaki� podarek, nawet je�li jest nieoczekiwanym go�ciem. W niekt�rych rodzinach prezenty przynosi �wi�ty Miko�aj. Ma d�ug� bia�� brod�, ubrany jest w pow��czysty czerwony p�aszcz z kapturem, a na plecach niesie worek z prezentami. Kiedy wszyscy ju� rozpakuj� otrzymane podarki, ca�y dom wype�nia si� �piewem. We wszystkich oknach wida� dzieci z nosami rozp�aszczonymi na szybach.
Czekaj�, kiedy wreszcie zab�y�nie pierwsza gwiazdka. Z chwil� kiedy uka�e si� na niebie, zaczyna si� uroczysta kolacja. Na �wi�tecznie nakrytym stole stoi �wieca, pod kt�r� po�o�ono wcze�niej pieni��ek. Ma to chroni� przed niedostatkiem.
Na stole naszykowane jest te� dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego go�cia. Tego wieczoru ka�dy, kto zapuka do drzwi domu, zostanie zaproszony do �rodka – nawet ca�kiem obcy cz�owiek. Przed jedzeniem odmawia si� modlitw�, a ojciec czyta z biblii histori� o narodzinach Chrystusa w betlejemskiej stajence. Wszyscy dziel� si� op�atkiem i sk�adaj� sobie wzajemnie �yczenia wszystkiego najlepszego. Teraz wszyscy zasiadaj� do kolacji sk�adaj�cej si� z wielu da�. Najpierw podaje si� zup� z czerwonych burak�w, czyli barszcz. Do tego ziemniaki i kwaszon� kapust� z grzybami. Nast�pnym daniem jest sma�ona na oleju ryba, najcz�ciej karp. Posi�ek ko�cz� rozmaite ciasta, obowi�zkowo bardzo lubiany przez wszystkich makowiec, suszone owoce (figi, daktyle) i wreszcie s�odycze.
O p�nocy wszyscy id� do ko�cio�a na pasterk� – nabo�e�stwo nazwane tak na pami�tk� tego, ze to pasterze oddali jako pierwsi w szopce cze�� nowo narodzonemu Jezusowi.
W wieczorze wigilijnym uczestnicz� r�wnie� zwierz�ta. To one by�y �wiadkami narodzin w stajence i sta�y najbli�ej Dzieci�tka. Legenda m�wi, �e o p�nocy odzywaj� si� ludzkim g�osem i opowiadaj�, jak by�y traktowane przez ludzi.
Nast�pnego dnia wszyscy �wi�tuj� i wzajemnie si� odwiedzaj�.

W �wi�ta Bo�ego Narodzenia zawsze w Polsce ucztowano. Ludzie biedni biesiadowali skromnie: jedli lepsze ni� zazwyczaj pieczywo, na przyk�ad chleb z m�ki �ytniej, ko�acze z m�ki pszennej, pili piwo ja�owcowe lub j�czmienne – dla wielu bowiem produkty te na co dzie� by�y niedost�pne. Dania obiadowe, nawet w najubo�szych domach, suto kraszono, niekiedy podawano tak�e mi�so.
Obfito�� sto�u zale�a�a od zamo�no�ci gospodarzy. Podczas �wi�t zazwyczaj mo�na by�o nie tylko zaspokoi� g��d, ale wr�cz naje�� si� na zapas.
Wymaga�o to wielkich wyrzecze� w okresie przed�wi�tecznym, czemu sprzyja�y r�wnie� poprzedzaj�ce �wi�ta d�ugie posty, kt�rych katolicy rygorystycznie przestrzegali.
W rodzinach bogatszych cz�sto ucztowano niezwykle wystawnie, nierzadko ponad stan gospodarzy.
Jakie s� dzisiejsze �wi�teczne biesiady? Cho� zanika – zw�aszcza w zasobniejszych rodzinach – kontrast mi�dzy sto�em powszednim a �wi�tecznym, nadal i to powszechnie, przywi�zuje si� du�� wag� do jedzenia a tak�e do sposobu jego podania. Ci�gle obowi�zuje ten sam ceremonia� biesiadny, polegaj�cy na wielogodzinnym ucztowaniu przy uginaj�cym si� stole. Na szcz�cie wychodzi z mody prynuka, czyli jak pisa� Jan Bystro�: „zapraszanie, cz�sto natarczywe, czasem nawet przymuszanie go�ci do nadmiernego jedzenia”.
Prawie ka�dy z nas ulega przed �wi�tami tradycyjnej gor�czce. Towarzyszy ona zw�aszcza zakupom (�eby tylko nie zabrak�o czego� na �wi�tecznym stole). W efekcie po przyj�ciu do domu odkrywamy, �e w koszykach jest wi�cej produkt�w, ni� naprawd� potrzebujemy.
W wielu rodzinach przed Bo�ym Narodzeniem wydaje si� na �ywno�� dwa razy wi�cej ni� zwykle, cz�sto przekraczaj�c dochody miesi�czne. Sk�d zatem bierzemy �rodki na ten cel? No c�, w miesi�cach poprzedzaj�cych �wi�ta rezygnujemy z wielu innych zakup�w, czasami podejmujemy dodatkow� prac�, nad kt�r� �l�czymy wieczorami, a wszystko po to, aby zasi��� przy suto zastawionym stole. A po �wi�tach jeste�my zm�czeni nie tylko wzmo�on� krz�tanin�, ale tak�e d�ugimi godzinami sp�dzonymi na ucztowaniu i z niech�ci� my�limy o najwykwintniejszych nawet smako�ykach.
To nasze przed�wi�teczne i �wi�teczne szale�stwa pr�bujemy sobie w jaki� sensowny spos�b wyt�umaczy�. Najcz�ciej powo�ujemy si� na tradycj�, wed�ug kt�rej powinni�my dostosowa� si� do oczekiwa� otoczenia, rodziny. Nierzadko przy tym zapowiadamy, �e nigdy wi�cej nie ulegniemy temu szale�stwu i sko�czymy z objadaniem si�. Za rok – no c� – najcz�ciej jest dok�adnie tak samo! Postanowienie, �e w naszym domu nie b�dzie takich obfitych �wi�t jak u rodzic�w, �e nie mo�na dopu�ci�, �eby wszystko obraca�o si� tylko wok� kuchni i sto�u, okazuje si� tylko pobo�nym �yczeniem. Biedna pani domu bezustannie si� krz�ta, podgrzewa, podaje, zmienia nakrycia i nie ma kiedy porozmawia� ze swoimi go��mi.
Zastan�wmy si� nad tym, czy rzeczywi�cie tak musi by�. Czy powinni�my by� bezkrytyczni nawet wobec tych tradycji, kt�re nie s�u�� naszemu zdrowiu? Prawie nikt dzi� nie g�oduje, nie musi wi�c najada� si� na zapas. Wsp�czesna wiedza o �ywieniu a tak�e moda na szczup�� sylwetk� powinny sk�oni� nas do pow�ci�gliwo�ci przy �wi�tecznych zakupach i potem przy stole. Nie mamy na co dzie� zbyt wiele czasu na posi�ki w gronie ca�ej rodziny, dlatego zadbajmy o �wi�teczn� opraw� przyj��, mi�y, uroczysty nastr�j, ale jedzmy z umiarem.


Nauczyciele – bibliotekarze
J�zefa ��czek
Ma�gorzata Witkowska
Szkola 2.0
Losowa Fotka
DSC_0475.JPG
DSC_0475.JPG
Kotowisko 2015
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum