LEKCJA MUZYKI W KLASIE I E
Dodane przez EdytaW dnia Sierpień 17 2009 20:52:25
Skadam serdeczne podzikowanie pani mgr Wioletcie Koodziejskiej za ciekawe przeprowadzenie dnia 26. 03. 2009 r. lekcji otwartej w klasie I „e”. Temat: „Bogurodzica” jako przykad chorau gregoriaskiego - spotka si z wielkim zainteresowaniem uczniw.

ZAPRASZAMY DO GALERII
Rozszerzona zawartść newsa
Rnorodno zastosowanych metod pozwolia zaangaowa wszystkich wychowankw. Liczne zadania przeprowadzone z uyciem metod aktywnych oraz waciwie dobrane pomoce dydaktyczne dopomogy sprawnie zrealizowa postawione przed lekcj cele. Pani Wioletta Koodziejska zindywidualizowaa treci poszczeglnych zada z uwzgldnieniem rnego poziomu intelektualnego uczniw, tj. dzieci zdolnych, w normie intelektualnej, z obnionymi wymaganiami edukacyjnymi. Fakt ten sprawia,
e nauczycielka potrafi zamieni mudn nauk uczenia si pieni oraz wiadomoci z zakresu historii muzyki w zabaw, stwarza rwnie poszczeglnym podopiecznym moliwo sprawdzenia swych si w rywalizacji z innymi rwienikami.
Jak wspomniaam wczeniej, dodatkowym atutem tej jednostki lekcyjnej byo uwzgldnienie potrzeb edukacyjnych bardzo licznej
w tej klasie grupy uczniw uzdolnionych i zdolnych. Aby stworzy im odpowiednie warunki do stymulacji zainteresowa i moliwoci intelektualnych, nauczycielka muzyki staraa si odpowiednio dobiera trudniejsze treci oraz zadania o wyszym stopniu komplikacji i zoonoci. Na zajciach zastosowano wic swoist odmian indywidualnego toku ksztacenia, a mianowicie uczenie si zgodnie z indywidualnym tempem pracy danego ucznia.
Na pochwa zasuguje take fakt, e pani mgr Wioletta Koodziejska uwzgldnia na swoich zajciach korelacj midzyprzedmiotow i wewntrzprzedmiotow, dziki czemu jej wychowankowie postrzegaj nauki humanistyczne jako swoist cao.
Reasumujc, obejrzana przeze mnie lekcja muzyki nie bya w adnym wypadku zajciem rekreacyjnym, ale lekcj pobudzajc wszystkich gimnazjalistw do mylenia, analizowania, przeywania oraz szukania logicznych zwizkw i rozwiza.

Opracowaa:
ElbietaWareli