Regulamin Rady Rodziców-2016
Dodane przez kbolen dnia Październik 20 2016 21:25:58
REGULAMIN RADY RODZICÓW


I. Postanowienia ogólne
& 1.
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
& 2.
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja Rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
& 3.
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

II. Wybory do Rady
& 4.
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
3. Rada oddziałowa liczy 3 osoby.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic (prawny opiekun).
& 5.
Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
& 6.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
& 7.
1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2. W przypadku nieobecności wybranego przedstawiciela oddziału dopuszcza się udział innego członka Rady oddziałowej w zebraniu Rady Rodziców.
& 8.
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady
& 9.
Rada wybiera ze swojego grona prezydium w składzie: przewodniczący Rady, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. Prezydium uzupełnia skład o troje członków, tworząc zarząd.
& 10.
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
& 11.
Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

IV. Posiedzenia Rady i Zarządu
& 12.
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
4. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące albo na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub SU.

& 13.
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Projekt porządku obrad zamieszczany jest na stronie Internetowej szkoły.
2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrekcja lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady.
4. W przypadku barku wymaganego quorum Przewodniczący ustala termin następnego zebrania 15 min po wyznaczeniu godziny. Podczas tego zebrania niewymagane jest quorum.
& 14.
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
3. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
4. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy.
5. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał
& 15.
Uchwały Rady podejmowane są zwykle większością głosów, w głosowaniu jawnym.

& 16.
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

& 17.
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady
& 18.
1. Członkowie Rady mają prawo:
1). Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
2). Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3). Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VII. Fundusze Rady
& 19.
Rada gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

& 20.
1. Zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Zarząd w preliminarzu budżetowym.
2. Zarząd podejmuje decyzje o wydatkowaniu środków finansowych zgromadzonych na funduszu.
3. Na posiedzeniach rady zarząd przedstawia sprawozdania z wydanych środków zgromadzonych na funduszu.
& 21.
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski
& 22.
1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez cztery upoważnione osoby: przewodniczącego, zastępca przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
3. Rada ustala dobrowolną składkę roczną w wysokości 40 zł od rodziny.

VIII. Postanowienia końcowe
& 23.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.