Bezpieczeństwo w szkole
Dodane przez apis dnia Marzec 11 2014 23:18:23
„Respektowanie norm spo�ecznych w szkole”.

Poczucie bezpiecze�stwa i respektowanie norm spo�ecznych odgrywa najwa�niejsz� rol� w �yciu i egzystencji cz�owieka. Kszta�tuje jego postawy wobec otaczaj�cego go �wiata, ucz�c go odpowiedzialno�ci za w�asne czyny, dba�o�ci i szacunku do innych. O tym, jak wa�ne jest ono dla ludzkiej egzystencji �wiadczy prosta, aczkolwiek wielce wymowna my�l K. Neymana: „Bezpiecze�stwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpiecze�stwa wszystko jest niczym”.
Poczucie bezpiecze�stwa ucznia w szkole jest jednym z najwa�niejszych zada�, kt�re musi spe�ni� wsp�czesny system edukacji. W polskich szko�ach coraz cz�ciej mamy do czynienia z przejawami agresywnych zachowa� uczni�w, wynikaj�cych z r�nych uwarunkowa�. Ze wzgl�du na to, i� okres dojrzewania w g��wnej mierze przypada na czas edukacji gimnazjalnej, nale�y skupi� swoj� uwag� na analizie poczucia bezpiecze�stwa oraz respektowaniu norm spo�ecznych w�r�d m�odzie�y gimnazjalnej ucz�szczaj�cej do Publicznego Gimnazjum im. W�adys�awa II Jagie��y w Choszcznie.
Przeprowadzona w szkole ewaluacja dotycz�ca aktywno�ci szko�y na rzecz podnoszenia poczucia bezpiecze�stwa uczni�w w szkole, natomiast jej analiza pozwoli w oparciu o dost�pn� literatur� okre�li� efektywno�� szko�y w badanym zakresie oraz wskaza�a obszary, nad kt�rymi nale�y jeszcze popracowa� w celu ich zweryfikowania.
W roku szkolnym 2012/2013 zesp� nauczycieli w sk�adzie panie: Magalena Bajbu�a, Ma�gorzata Szemlij oraz Marta Janzen po kierownictwem Katarzyny Fabjanowskiej przeprowadzi�y w�r�d uczni�w, rodzic�w i nauczycieli rozeznanie odno�nie bezpiecze�stwa w szkole. Wszyscy respondenci wyrazili swoje zdanie na ten temat. Po posumowaniu opracowanych ankiet mo�na powiedzie�, �e szko�a zapewnia uczniom bezpiecze�stwo, dzi�ki podejmowanym dzia�aniom opieku�czo-wychowawczym, w tym profilaktycznym. Do najbardziej skutecznych dzia�a� w tym zakresie nale��: monitoring wizyjny, dy�ury nauczycielskie, indywidualne rozmowy wychowawc� i pedagogiem, pogadanki podczas godz. wychowawczych, pogadanki prewencyjne, udzia� w przedstawieniach profilaktycznych. Szko�a realizuje elementy wewn�trznego i zewn�trznych program�w dotycz�cych bezpiecze�stwa.
W szkole respektowane s� normy spo�eczne. Uczniowie znaj� je i przestrzegaj�.
Jednak okaza�o si� te�, �e nie wszystkie miejsca w szkole s� tak samo bezpieczne, dlatego wypracowano dzia�ania, kt�re poprawi�yby istniej�c� sytuacj�, m.in. zwi�kszono liczb� dy�ur�w nauczycielskich, wprowadzono je we wskazanych przez uczni�w miejscach, zamontowano dodatkowe kamery, dzi�ki kt�rym mo�na je na bie��co �ledzi�. Szko�a wyposa�ona jest w monitoring wizyjny (12kamer). Wyznaczeni nauczyciele oraz obs�uga szko�y systematycznie kontroluj� bie��ce nagrania (rejestr nagra�). Uczniowie w ramach godzin wychowawczych zapoznawani zostali z rol� monitoringu w szkole.
Druga cz�� bada� dotyczy�a analizy dzia�a� podj�tych przez szko�� w ramach poczucia bezpiecze�stwa uczni�w przeprowadzonej na podstawie dokumentacji szkolnej, (zapisy w dziennikach lekcyjnych, zeszyty protoko��w zebra� z rodzicami, sprawozdanie pedagoga szkolnego) obserwacji dzia�a� i zachowa�, wywiadu z koordynatorem ds. bezpiecze�stwa szko�y.
Na podstawie analizy dokumentacji mo�na stwierdzi�, �e wychowawcy zapoznali rodzic�w z tre�ciami Statutu Szko�y, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki obowi�zuj�cymi w szkole, jak r�wnie� wychowawcy klas uwzgl�dniaj� tre�ci programu wychowawczego i programu profilaktyki w planach wychowawczych dla swoich klas (na poszczeg�lny poziom). Plany klasowe podlegaj� kontroli dyrektora szko�y.
Na podstawie analizy zapis�w dokonanych w dziennikach lekcyjnych mo�na stwierdzi�, �e wychowawcy zapoznali uczni�w z zasadami bezpiecze�stwa w szkole, podczas przerw �r�dlekcyjnych i w drodze do i ze szko�y, odby�y si� lekcje prowadzone w ramach realizacji programu „Bezpieczna szko�a” przez wychowawc�w i pedagoga szkolnego. W ramach dnia �yczliwo�ci przygotowano sentencje okoliczno�ciowe, kt�re zosta�y wywieszone na korytarzach szko�y. Uczniowie obejrzeli spektakle edukacyjno-profilaktyczne, zwi�zane z tematyk� szkodliwo�ci za�ywania narkotyk�w i palenia papieros�w.
W ramach szko�y dla rodzic�w prowadzone by�o szkolenie dla rodzic�w dotycz�ce szkodliwo�ci dzia�ania �rodk�w psychoaktywnych i cyberprzemocy, oraz problem�w zwi�zanych z wiekiem dorastania.
W szkole prowadzone by�y r�wnie� dzia�ania praktyczne w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, takie jak ewakuacja szko�y, udzia� uczni�w w pokazach ratownictwa na lodzie oraz pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez WOPR Choszczno.
Podstaw� wszelkich dzia�a� podejmowanych przez szko��, zwi�zanych z edukacj� dla bezpiecze�stwa i zapobiegania zachowaniom problemowym w�r�d uczni�w, s� tre�ci zawarte w podstawie programowej kszta�cenia og�lnego.
Dzia�ania w zakresie bezpiecze�stwa rozwoju dzieci i m�odzie�y stanowi� obszar nieustannej i trwa�ej ewolucji. Post�p technologiczny, cywilizacyjny oraz wynikaj�cy z nich rozw�j intencjonalny cz�owieka samoistnie kszta�tuj� mo�liwo�ci formacyjne nowych zagro�e�. St�d realizowanie program�w zapobiegaj�cych zjawisku wyst�powania zagro�e� w szkole wymaga procesu sta�ego monitorowania, przeprowadzania corocznych diagnoz w realizacji zada� i weryfikacji osi�gni�tych cel�w.
Szko�a cz�sto bywa nazywana drugim domem dziecka. D���c do wszechstronnego rozwoju osobowo�ci uczni�w, nale�y dba� o zachowanie jednolitego procesu dydaktyczno – wychowawczego, w wyniku kt�rego powinny dokonywa� si� zmiany w sferze poznawczej, uczu�, woli i motywacji uczni�w. Zaniedbanie kt�rejkolwiek z nich mo�e wywo�a� negatywne nast�pstwa spo�eczne i moralne.
Dzia�ania profilaktyczne maj� sens jedynie w�wczas gdy ich rezultaty odnosz� zamierzone skutki i efektywno�� dzia�a� jest wysoka. Aby dzia�ania profilaktyczne by�y skuteczne musz� by� poprzedzone diagnoz�.
Nale�y prowadzi� je na wielu p�aszczyznach i poziomach. Praca profilaktyczna powinna by� organizowana rzetelnie i dok�adnie, we wsp�pracy z rodzicami oraz instytucjami r�nych typ�w. Powinna by� przemy�lana i mie� charakter ci�g�y oraz ca�o�ciowy i kompleksowy. Dzia�ania profilaktyczne musz� by� prowadzone przez wykwalifikowan� kadr�. Nale�y wystrzega� si� r�wnie� b��d�w, oraz eliminowa� trudno�ci. Dzia�ania profilaktyki spo�ecznej maj� na celu eliminacj� zjawisk patologicznych �ycia spo�ecznego dlatego kwestia efektywno�ci tych dzia�a� jest bardzo istotna nie tylko dla pedagog�w i nauczycieli ale r�wnie� dla ca�ego spo�ecze�stwa.Fragmenty raportu przygotowanego przez K.Fabjanowsk�, M. Bajbu��, M. Szemlij, M. Janzen pt. „Ewaluacja pracy szko�y.1.4. Respektowane s� normy spo�eczne”