Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 18 2019 14:16:23
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Konkursy przedmiotowe
Na gorącoCelem konkursw przedmiotowych jest:
•Motywowanie szk do podejmowania rŜnorodnych dziaa w zakresie pracy z uczniem
zdolnym.
•Wspomaganie uczniw w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejtnoci
oraz przygotowanie ich do nauki w szkoach wyŜszego stopnia.
I. POSTANOWIENIA OGLNE
1
Podstaw prawn regulaminu stanowi:
•Art. 22 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z pn. zm.)
•Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursw, turniejw
i olimpiad. (Dz. U. Nr 13 poz. 125).
•Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunkw i trybu przyjmowania uczniw do publicznych przedszkoli
i szk oraz przechodzenia z jednych typw szk do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)
•Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004r.
w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw
i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach
publicznych. (Dz. U. 199 poz. 2046 z pn. zm.)

2
1. W roku szkolnym 2006/2007 organizowane s w wojewdztwie zachodniopomorskim
nastpujce konkursy przedmiotowe dla uczniw:
- szk podstawowych:
a) Konkurs Przedmiotowy Jzyka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki
b) Konkurs Przedmiotowy Matematyki z Elementami Przyrody
- gimnazjw:
h) Konkurs z Jzyka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce,
i) Konkurs Matematyczny,
j) Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii,
k) Konkurs Chemiczny,
l) Konkurs Biologiczny,
m) Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Spoeczestwie,
n) Konkurs Geograficzny,
o) Konkurs Wiedzy Informatycznej.
2. Konkursy organizuje Zachodniopomorski Kurator Owiaty w porozumieniu
z wojewdzkimi placwkami doskonalenia: CEN w Koszalinie i CDiDN w Szczecinie
oraz IV Liceum Oglnoksztaccym w Szczecinie.
3
3. Konkursy przedmiotowe organizowane s zgodnie z regulaminem opracowanym przez
Wojewdzk Komisj Konkursow i zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Owiaty.
3
1. Udzia uczniw w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny.
2. W przypadku gdy w szkole, do ktrej ucze uczszcza nie organizuje si konkursw,
a ucze chce do nich przystpi dyrektor szkoy zobowizany jest umoŜliwi uczniowi
udzia w takich konkursach w innej szkole.
3. Dyrektor szkoy informuje uczniw, nauczycieli i rodzicw z pocztkiem roku szkolnego
2006/2007 o organizowanych konkursach przedmiotowych oraz zapoznaje ich
z regulaminem.
4
Ustala si trzy stopnie konkursw przedmiotowych i terminy ich przeprowadzenia
•I stopie – eliminacje szkolne – do 30 listopada 2006 r.
•II stopie – eliminacje rejonowe – do 31 stycznia 2007 r.
•III stopie – eliminacje wojewdzkie – do 31 marca 2007 r.
5
1. Uczestnicy eliminacji rejonowych i wojewdzkich musz okaza si waŜn legitymacj
szkoln.
2. Opiek nad uczniami rejonowych i wojewdzkich eliminacji sprawuje nauczyciel
oddelegowany przez macierzyst szko ucznia. Powinnoci tego nauczyciela jest
rwnieŜ podanie do protokou nazwiska nauczyciela przygotowujcego uczniw do
konkursu.
3. Na eliminacjach konkursw rejonowych i wojewdzkich prace uczniw s kodowane.
Kodem uczestnika jest numer miejsca wylosowanego w sali, w ktrej odbywaj si
eliminacje.
4. Eliminacje rozpoczynaj si zgodnie z okrelon w regulaminie godzin. Spnienie
uczestnika pozbawia go prawa udziau w eliminacjach. Nieprzestrzeganie przez szko lub
opiekunw terminw zgosze i innych postanowie regulaminowych powoduje
skrelenie ucznia z listy uczestnikw eliminacji.
6
W pracach komisji konkursowych kaŜdego stopnia (szkolnego, rejonowego, wojewdzkiego)
nie mog bra udziau nauczyciele, ktrych uczniowie uczestnicz w eliminacjach.
7
1. Przewodniczcymi Konkursw Przedmiotowych dla uczniw szk podstawowych
i gimnazjalnych mog zosta wycznie dyrektorzy instytucji, ktre s
sygnatariuszem porozumienia z Zachodniopomorskim Kuratorem Owiaty
w sprawie organizacji konkursw.
4
2. Przewodniczcego Konkursw Przedmiotowych dla uczniw szk podstawowych
oraz Przewodniczcego Konkursw Przedmiotowych dla uczniw szk
gimnazjalnych powouje Zachodniopomorski Kurator Owiaty.
3. Przewodniczcych Przedmiotowych Komisji Konkursowych stopnia rejonowego
i wojewdzkiego dla kaŜdego konkursu, powouj Przewodniczcy Konkursw
Przedmiotowych dla uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych.
8
1. Regulamin konkursw zostanie opublikowany na stronach internetowych
www.kuratorium.szczecin.pl do 22 sierpnia 2006 r.
2. Konkursy przedmiotowe dla szk podstawowych i gimnazjw obejmuj poszerzone
treci podstawy programowej przedmiotw objtych konkursem.
3. Szczegowy zakres wiedzy i umiejtnoci wymaganych dla kaŜdego konkursu
opublikowany zostanie na stronach internetowych do dnia 30 padziernika 2006 r.
•Kuratorium Owiaty – www.kuratorium.szczecin.pl – wszystkie konkursy
•Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - www.cen.edu.pl – konkursy szk
podstawowych
•Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – www.cdidn.edu.pl –
konkursy gimnazjw
•IV Liceum Oglnoksztacce w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl – konkurs wiedzy
informatycznej
9
Na kaŜdym etapie konkursw uczestnikom przysuguje prawo odwoania si od wyniku
konkursu:
•uczestnikom eliminacji szkolnych przysuguje prawo odwoania do dyrektora szkoy –
Przewodniczcego Szkolnej Komisji Konkursowej.
•uczestnikom eliminacji rejonowych i wojewdzkich przysuguje prawo odwoania si
do Komisji Odwoawczej ds. Konkursw Przedmiotowych, powoanej przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty, w terminie 7 dni od dnia ogoszenia
wynikw.
•Komisja Odwoawcza ds. Konkursw Przedmiotowych przygotowuje projekt
decyzji w sprawie odwoania w cigu 10 dni po upywie czasu przeznaczonego na
skadanie odwoa.
•Komisja Odwoawcza ds. Konkursw Przedmiotowych przedkada projekt
decyzji do zatwierdzenia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Owiaty.
•decyzja Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty jest ostateczna.
10
Laureatowi etapu wojewdzkiego konkursw przedmiotowych dla uczniw szk
podstawowych przysuguj nastpujce uprawnienia:
•otrzymuje celujc ocen klasyfikacyjn kocoworoczn z przedmiotw objtych
konkursem,
•jest przyjmowany do wybranego gimnazjum niezaleŜnie od ustalonych kryteriw,
o ktrych mowa w 5 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
5
dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunkw i trybu przyjmowania do publicznych
przedszkoli i szk oraz przechodzenia z jednych typw szk do innych (Dz. U. Nr 26
poz. 232) i jest zwolniony ze sprawdzianu.
Laureatowi etapu wojewdzkiego konkursw przedmiotowych dla uczniw gimnazjw
przysuguj nastpujce uprawnienia:
•otrzymuje celujc ocen klasyfikacyjn kocoworoczn z przedmiotw objtych
konkursem,
•jest zwolniony odpowiednio z czci humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego. Zwolnienie z czci egzaminu gimnazjalnego jest
rwnoznaczne z uzyskaniem w tej czci najwyŜszego wyniku, o ktrych mowa w
32 ust. 2 i 3 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia
2004 r. w sprawie zasad warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach
publicznych. (Dz. U. Nr 199 poz. 2046 z pn. zm.),
Dyrektor Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej stwierdza uprawnienia do zwolnienia,
•jest przyjmowany do wybranej szkoy ponadgimnazjalnej niezaleŜnie od ustalonych
kryteriw, o ktrych mowa w 8 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunkw i trybu przyjmowania uczniw
do publicznych przedszkoli i szk oraz przechodzenia z jednych typw szk do
innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232).
11
Regulamin konkursu moŜe by zmieniony w cigu roku szkolnego tylko przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty, zwaszcza w zakresie terminw eliminacji.
12
Rejestr wydawanych finalistom i laureatom zawiadcze prowadzi Zachodniopomorski
Kurator Owiaty.
REGULAMIN KONKURSW PRZEDMIOTOWYCH DLA
UCZNIW SZKӣ GIMNAZJALNYCH
1
LICZBA STOPNI KONKURSU ORAZ SPOSB I TERMINY PRZEPROWADZANIA
ELIMINACJI, W TYM USTALENIA I OGOSZENIA WYNIKW
I – stopie – ELIMINACJE SZKOLNE
1. Eliminacje szkolne odbywaj si na terenie gimnazjw wojewdztwa
zachodniopomorskiego w ktrych uczniowie wyrazili ch udziau w okrelonych
konkursach przedmiotowych.
2. Dyrektor szkoy informuje uczniw, nauczycieli i rodzicw z pocztkiem roku szkolnego
2006/2007 o organizowanych konkursach przedmiotowych oraz zapoznaje ich
z regulaminem.
3. Eliminacje szkolne wszystkich konkursw przedmiotowych powinny by przeprowadzane
w terminie do 30 listopada 2006 r. wg ustalonego w szkole i podanego do publicznej
wiadomoci harmonogramu.
4. Wyniki eliminacji szkolnych i list uczestnikw zakwalifikowanych do eliminacji
rejonowych ogasza przewodniczcy Szkolnej Komisji Konkursowej w dniu 30 listopada
2006 r.
II – stopie – ELIMINACJE REJONOWE
1. Miejsce organizacji eliminacji rejonowych:
Lp.
Rejon
Nazwa konkursu
Miejsce eliminacji
1. Powiat biaogardzki wszystkie Liceum Oglnoksztacce,
ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Biaogard
2. Powiat choszczeski wszystkie Liceum Oglnoksztacce,
ul. Bolesawa Chrobrego 31 a,
73-200 Choszczno
3. Powiat drawski wszystkie Liceum Oglnoksztacce,
ul. Zocieniecka 25,
78-500 Drawsko Pomorskie
4. Powiat goleniowski wszystkie I Liceum Oglnoksztacce,
ul. Niepodlegoci 1,
72-100 Goleniw
5. Powiat gryficki wszystkie I Liceum Oglnoksztacce,
ul. Waowa 18, 72-300 Gryfice
6. Powiat gryfiski wszystkie I Liceum Oglnoksztacce,
ul. Niepodlegoci 16, 74-100 Gryfino
7. Powiat kamienski wszystkie Liceum Oglnoksztacce,
ul. Marii Konopnickiej 19,
72-400 Kamie Pomorski
jzyka polskiego, matematyczny,
geograficzny
I Liceum Oglnoksztacce w ZSO,
ul. opuskiego 42-44,
78-100 Kolobrzeg
8. Powiat koobrzeski
chemiczny, biologiczny, fizyczny,
historyczny
I Liceum Oglnoksztacce w ZS,
ul. 1 Maja 47,
78-100 Koobrzeg
9. Miasto i powiat
koszaliski
jzyka polskiego, matematyczny,
historyczny, biologiczny,
chemiczny, fizyczny
I Liceum Oglnoksztacce w ZSO,
ul. Komisja Edukacji Narodowej 1,
75-070 Koszalin
13
geograficzny V Liceum Oglnoksztacce w ZS nr 2, ul. Jednoci 9,
75-401 Koszalin
10. Powiat obeski wszystkie I Liceum Oglnoksztacce w ZS,
ul. Niepodlegoci 54,
73-300 obez
11. Powiat myliborski wszystkie Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2,
ul. Za Bramk 8,
74-300 Mylibrz
12. Powiat policki wszystkie Liceum Oglnoksztacce w ZS,
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
13. Powiat pyrzycki wszystkie Liceum Oglnoksztacce w ZS,
ul. Lipiaska 2, 74-200 Pyrzyce
14. Powiat sawieski wszystkie Liceum Oglnoksztacce,
ul. Cieszkowskiego 4,
76-100 Sawno
15. Powiat stargardzki wszystkie I Liceum Oglnoksztacce,
ul. Staszica 2,
73-110 Stargard Szczeciski
16. Powiat szczecinecki wszystkie I Liceum Oglnoksztacce,
ul. KsiŜnej ElŜbiety 1,
78-400 Szczecinek
jzyka polskiego, matematyczny Liceum Oglnoksztacce w ZS,
ul. Kociuszki 28,
78-300 widwin
fizyczny, chemiczny, historyczny Zesp Szk Rolniczych CKP,
ul. Szczeciska 88,
78-300 widwin
17. Powiat widwiski
geograficzny, biologiczny Liceum Oglnoksztacce,
ul. St. Staszica 6,
78-320 Poczyn Zdrj
18. Miasto winoujcie wszystkie I Liceum Oglnoksztacce,
ul. Niedziakowskiego 2,
72-600 winoujcie
biologiczny, historyczny IV Liceum Oglnoksztacce,
ul. w. Kingi 2,
72-032 Szczecin
chemiczny, fizyczny IX Liceum Oglnoksztacce,
ul. Plac Mariacki 1,
70-547 Szczecin
jzyka polskiego II LO im. Mieszka I
Ul. H. PoboŜnego 2
Szczecin
matematyczny X Liceum Oglnoksztacce,
ul. Orawska 1,
70-131 Szczecin
19. Miasto Szczecin
geograficzny VI LO im.S. Czarnieckiego
Ul. Jagielloska 44
Szczecin
20. Powiat waecki wszystkie Zesp Szk Oglnoksztaccych,
ul. Kiliszczakw 59,
78-600 Wacz
2. Poszczeglne konkursy przedmiotowe stopnia rejonowego zostan przeprowadzone
w nastpujcych terminach:
a) Konkurs z Jzyka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce – 5 stycznia
2007 r. godz. 1300,
b) Konkurs Matematyczny – 6 stycznia 2007 r. godz. 1000,
c) Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii – 12 stycznia 2007 r. godz. 1300,
d) Konkurs Chemiczny – 13 stycznia 2007 r. godz. 1000,
e) Konkurs Biologiczny – 19 stycznia 2007 r. godz. 1300,
f) Konkurs Historyczny z Elementami wiedzy o Spoeczestwie – 20 stycznia
2007 r. godz. 1000,
g) Konkurs Geograficzny – 17 lutego 2007 r. godz.1000.
3. Uczestnicy eliminacji rejonowych maj 90 min. na napisanie testu.
4. Wyniki eliminacji rejonowych i listy uczestnikw zakwalifikowanych do eliminacji
wojewdzkich ogasza Przewodniczcy Eliminacji Wojewdzkich na stronach
internetowych Kuratorium Owiaty www.kuratorium.szczecin.pl oraz CDiDN
w Szczecinie www.cdidn.edu.pl oddzielnie dla kaŜdego konkursu 10-tego dnia od daty
przeprowadzenia konkursu.
III – stopie – ELIMINACJE WOJEWDZKIE
1. Eliminacje wojewdzkie w poszczeglnych konkursach przedmiotowych zostan
przeprowadzone w nastpujcych szkoach i terminach:
Nazwa Konkursu
Data i godzina eliminacji
wojewdzkich
Miejsce eliminacji wojewdzkich
(Nazwa szkoy)
Konkurs z Jzyka Polskiego z
Elementami Wiedzy o Sztuce
16 lutego 2007 r. godz. 1300 II LO im. Mieszka I
Ul. H. PoboŜnego 2
Szczecin
Konkurs Matematyczny 17 lutego 2007 r. godz. 1100 Zesp Szk Oglnoksztaccych
ul. Orawska 1
70-131 Szczecin tel. 4820078
Konkurs Fizyczny z Elementami
Astronomii
23 lutego 2007 r. godz. 1300 I Liceum Oglnoksztacce
al. Piastw 12
70-331 Szczecin tel. 4841872
Konkurs Chemiczny 24 lutego 2007 r. godz. 1100 IX Liceum Oglnoksztacce
Plac Mariacki 1
70-547 Szczecin tel. 4336760
Konkurs Biologiczny 2 marca 2007 r. godz. 13.00 IV Liceum Oglnoksztacce
ul. w. Kingi 2
72-032 Szczecin tel.4834244
Konkurs Historyczny z Elementami
Wiedzy o Spoeczestwie
3 marca 2007 r. godz. 1100 IV Liceum Oglnoksztacce
ul. w. Kingi 2
72-032 Szczecin tel.4834244
Konkurs Geograficzny 17 marca 2007 r. godz. 1100 VI LO im. S. Czarnieckiego
Ul. Jagielloska 41
Szczecin
2. Wyniki eliminacji wojewdzkich i listy laureatw zostan opublikowane na stronach
internetowych Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
www.cdidn.edu.pl oraz Kuratorium Owiaty w Szczecinie www.kuratorium.szczecin.pl
w nastpujcych terminach:
•Konkurs z Jzyka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce – 27 lutego 2007 r.
•Konkurs Matematyczny – 6 marca 2007 r.
•Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii – 7 marca 2007 r.
•Konkurs Chemiczny – 8 marca 2007 r.
•Konkurs Biologiczny – 13 marca 2007 r.
•Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Spoeczestwie – 14 marca 2007 r.
•Konkurs Geograficzny – 28 marca 2007 r
3. Uczestnicy eliminacji wojewdzkich maj 90 min. na napisanie testu.
15
2
ZAKRES WIEDZY I UMIEJTNOCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGLNYCH
STOPNIACH KONKURSU
1. Treci zada poszczeglnych konkursw przedmiotowych obejmuj i poszerzaj treci
podstawy programowej gimnazjum.
2. Szczegowy zakres wiedzy i umiejtnoci wymaganych na poszczeglnych stopniach
konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej CDiDN w Szczecinie
www.cdidn.edu.pl do dnia 30 padziernika 2006 r.
3
WYKAZ LITERATURY OBOWIZUJCEJ ORAZ STANOWICEJ POMOC DLA
NAUCZYCIELA:
1. Podrczniki szkolne, zestawy wicze, przewodniki metodyczne oraz inne materiay
pomocnicze dopuszczone do uŜytku szkolnego przez MENiS.
2. Wykaz dodatkowej literatury dla kaŜdego konkursu na poszczeglnych jego stopniach
opublikowany zostanie na stronach internetowych CDiDN w Szczecinie
www.cdidn.edu.pl do dnia 30 padziernika 2006 r.
4
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA UCZNIW DO KOLEJNYCH STOPNI
KONKURSU, WARUNKI UZYSKANIA TYTUW LAUREATA LUB FINALISTY
KONKURSU
1. Do eliminacji rejonowych kaŜdego konkursu przedmiotowego zostanie
zakwalifikowanych 3 uczestnikw eliminacji szkolnych z kaŜdej szkoy, ktrzy uzyskali
najwiksz liczb punktw z testu. Ponadto szkoy o liczbie uczniw 300 i wicej mog
zakwalifikowa do eliminacji rejonowych po 1 uczniu z kaŜdego konkursu
przedmiotowego.
2. Do eliminacji wojewdzkich zakwalifikowanych zostaje 80 uczestnikw eliminacji
rejonowych z kaŜdego konkursu, ktrzy uzyskaj z testw w eliminacjach rejonowych
najwiksz liczb punktw. Liczba uczestnikw eliminacji rejonowych
zakwalifikowanych do eliminacji wojewdzkich moŜe by zwikszona, jeli
uczniowie zajmujcy pozycje 81 i nastpne, uzyskaj tak sam liczb punktw jak
ucze z pozycji 80. Decyzj o poszerzeniu listy podejmuje Przewodniczcy Eliminacji
Wojewdzkich.
3. Tytu finalisty uzyskuje ucze, ktry przystpi do eliminacji wojewdzkich.
4. Finalici otrzymuj zawiadczenie z wyszczeglnion liczb punktw uzyskanych
w eliminacjach wojewdzkich. Zawiadczenia zostan przesane na adres szkoy
do 15 kwietnia 2007 r.
5. Tytu laureata uzyskuje 25 uczestnikw eliminacji wojewdzkich kaŜdego konkursu,
ktrzy uzyskali najwiksz liczb punktw i jednoczenie minimum 80% moŜliwych
do zdobycia punktw. Liczba laureatw w poszczeglnych konkursach przedmiotowych
moŜe by zwikszona, jeli uczestnicy eliminacji wojewdzkich danego konkursu
przedmiotowego z pozycji 26 i nastpnych uzyskali tak sam liczb punktw jak
16
ucze z pozycji 25. Decyzj o poszerzeniu listy laureatw podejmuje Przewodniczcy
Eliminacji Wojewdzkich.
6. Zawiadczenia zostan Laureatom przesane do szk, dyplomy i nagrody zostan im
wrczone podczas uroczystego podsumowaniu konkursw, ktre odbdzie si
w Szczecinie i w Koszalinie. Miejsce i termin uroczystoci zostan opublikowane do 30
marca 2007 r. na stronie internetowej CDiDN w Szczecinie www.cdidn.edu.pl.
5
TRYB PRACY KOMISJI NA POSZCZEGLNYCH ETAPACH KONKURSW
I – stopie – ELIMINACJE SZKOLNE
1. Eliminacje szkolne przygotowuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa
powoana przez dyrektora szkoy – Przewodniczcym Szkolnej Komisji Konkursowej jest
dyrektor szkoy, ktry okrela zadania komisji oraz kieruje jej prac.
2. Szkoln Komisj Konkursow tworz:
a) dyrektor szkoy jako przewodniczcy,
b) po dwch nauczycieli z kaŜdego przedmiotu konkursowego lub pokrewnych
przedmiotw – jako czonkowie komisji.
3. Zadaniem dyrektora (przewodniczcego) jest w szczeglnoci:
a) powoanie komisji, powielenie i przechowywanie testw, nadzr nad
prawidowym przebiegiem konkursu i prawidowa ocena prac,
b) ogoszenie wynikw konkursu,
c) ustalenie listy uczestnikw eliminacji szkolnych zakwalifikowanych do
eliminacji rejonowych,
d) sporzdzenie protokou z przebiegu eliminacji szkolnych i przesanie go do
szkoy gimnazjalnej bdcej siedzib eliminacji rejonowych, a kopii do
CDiDN w Szczecinie,
e) zapewnienie dojazdu i opieki dla uczestnikw zakwalifikowanych do
eliminacji rejonowych.
4. Zadaniem czonkw Szkolnej Komisji Konkursowej jest samodzielne przygotowanie
testw, klucza odpowiedzi i kryteriw oceny.
5. W dniu przeprowadzenia eliminacji szkolnych z danego konkursu przedmiotowego
Przewodniczcy Szkolnej Komisji Konkursowej w obecnoci czonkw komisji
i ewentualnie obserwatora z Kuratorium Owiaty, otworzy kopert z testami i powieli je
w liczbie egzemplarzy odpowiadajcej liczbie uczniw, ktrzy przystpili do eliminacji
szkolnych danego konkursu.
6. Po przeprowadzeniu konkursu czonkowie komisji szkolnej w oparciu o kryteria oceny
zada testowych przystpi do sprawdzenia testw.
7. Ogoszenia wynikw eliminacji szkolnych ze wszystkich konkursw przedmiotowych
dokonuje przewodniczcy komisji.
8. Eliminacje szkolne kocz si przygotowaniem protokou-wypenionego cile wedug
wzoru- zacznika do Regulaminu konkursw przedmiotowych, ktry po
zatwierdzeniu przez przewodniczcego i ustaleniu liczby uczestnikw zakwalifikowanych
do eliminacji rejonowych zostanie przesany na adres szkoy bdcej siedzib eliminacji
rejonowych. Kopi protokou naleŜy przesa do CDiDN w Szczecinie w terminie do 30
listopada 2006 r..
17
9. Szkolna Komisja Konkursowa przechowuje przez okres 1 roku karty odpowiedzi
wypenione przez uczniw i udostpnia je do kontroli.
II – stopie – ELIMINACJE REJONOWE
1. Eliminacje rejonowe przygotowuje i przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa
powoana przez dyrektora szkoy, w ktrej odbywaj si eliminacje rejonowe.
2. Przewodniczcym Rejonowej Komisji Konkursowej jest dyrektor szkoy, w ktrej
odbywaj si eliminacje rejonowe lub osoba wskazana przez dyrektora.
3. Do obowizkw Przewodniczcego Rejonowej Komisji Konkursowej naleŜy
w szczeglnoci:
a) zamwienie w CDiDN w Szczecinie odpowiedniej liczby testw i kart
odpowiedzi, najpniej do 15 grudnia 2006 r. (na podstawie protokow
z eliminacji szkolnych),
b) powoanie komisji konkursowej, okrelenie zada i organizacji pracy komisji
oraz nadzr nad prawidowym przebiegiem eliminacji,
c) zabezpieczenie i przechowywanie otrzymanych testw do dnia eliminacji
rejonowych,
d) sporzdzenie protokou z przeprowadzonych eliminacji rejonowych (zacznik
nr 3) i przesanie go wraz z zapiecztowanymi testami do CdiDN
w dniu przeprowadzenia eliminacji.
4. Testy, karty odpowiedzi wraz z instrukcj kodowania zostan przesane przez Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie do poszczeglnych szk
organizatorw konkursw na dwa dni przed dat konkursw okrelon w par. 1.2.
5. W dniu przeprowadzenia eliminacji rejonowych z danego konkursu przedmiotowego
Przewodniczcy Rejonowej Komisji Konkursowej w obecnoci czonkw komisji
i ewentualnie obserwatora z Kuratorium Owiaty, sprawdza czy koperta z testami nie
zostaa naruszona, a nastpnie j otwiera i przekazuje testy uczestnikom eliminacji
rejonowych.
6. Czonkowie komisji niezwocznie po zakoczeniu eliminacji (w dniu przeprowadzenia
eliminacji rejonowych z okrelonego konkursu przedmiotowego) umieszczaj wypenione
przez uczniw karty odpowiedzi wraz z protokoem w opisanej kopercie (nazwa
konkursu, adres szkoy, lista kart) i przesyaj na adres:
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, al. Wyzwolenia 105,
71-421 Szczecin
7. Testy po zakoczeniu eliminacji rejonowych zachowuj jego uczestnicy. Klucz
poprawnych odpowiedzi zostanie opublikowany na stronach internetowych
organizatorw na 4-ty dzie od dnia przeprowadzenia konkursu.
8. Nadzr nad przebiegiem eliminacji rejonowych sprawuje Wydzia Strategii Edukacyjnych
w porozumieniu z Wydziaem Szkolnictwa Podstawowego Gimnazjalnego i Przedszkoli
oraz Delegaturami Kuratorium Owiaty.
III – stopie – ELIMINACJE WOJEWDZKIE
1. Eliminacje wojewdzkie przygotowuj i przeprowadzaj Wojewdzkie Komisje
Przedmiotowe.
2. Przewodniczcych i czonkw Wojewdzkich Komisji Przedmiotowych powouje
i okrela im zadania Przewodniczcy Eliminacji Wojewdzkich powoany przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty.
18
3. Testy, karty odpowiedzi wraz z instrukcj kodowania i oceny zada testowych
Przewodniczcy Eliminacji Wojewdzkich przekazuje Przewodniczcym Wojewdzkich
Komisji Przedmiotowych w dniu eliminacji wojewdzkich.
4. Przewodniczcy Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej w obecnoci czonkw komisji
dokona otwarcia koperty i przekazania testw wraz z kartami odpowiedzi uczestnikom
eliminacji wojewdzkich, a instrukcje kodowania i oceny prac, czonkom komisji.
5. Po zakoczeniu konkursu Przewodniczcy Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej
w obecnoci czonkw komisji oznacza karty odpowiedzi swoim podpisem, a nastpnie
wraz z protokoem (zacznik nr 4) przekazuje je w zapiecztowanej kopercie
Przewodniczcemu Eliminacji Wojewdzkich.
6. Testy po zakoczeniu eliminacji zachowuj uczestnicy eliminacji.
7. Przewodniczcy Eliminacji Wojewdzkich w obecnoci Przewodniczcego
Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej dokonuje otwarcia koperty z kartami odpowiedzi
z eliminacji wojewdzkich, a nastpnie oznacza je swoim podpisem i przekazuje
ponownie Przewodniczcemu Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej do sprawdzenia
i oceny zada testowych.
8. Nadzr nad przebiegiem eliminacji wojewdzkich sprawuje Wydzia Strategii
Edukacyjnych w porozumieniu z Wydziaem Szkolnictwa Podstawowego
Gimnazjalnego i Przedszkoli Kuratorium Owiaty w Szczecinie.
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ
z elementami matematyki i fizyki
DLA UCZNIW SZKӣ GIMNAZJALNYCH
rok szkolny 2006/2007
1
LICZBA STOPNI KONKURSU ORAZ SPOSB I TERMINY PRZEPROWADZANIA
ELIMINACJI, W TYM USTALENIA I OGOSZENIA WYNIKW
I. I – stopie – ELIMINACJE SZKOLNE
1. Uczestnicy konkursu odpowiadaj na pytania umieszczone na stronie internetowej IV
Liceum Oglnoksztacce w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl. w kaŜdy czwartek od 2 do
30 listopada 2006 r. (cznie 20 pyta) w piciu zestawach po 4 pytania. Zestawy pyta
konkursowych bd rwnieŜ publikowane w Kurierze Szczeciskim w kaŜdy czwartek od
2 do 30 listopada 2006 r.. Za udzielenie prawidowej odpowiedzi na pytanie otrzymuje
si 1 punkt.
2. Po opublikowaniu 5 zestaww pyta, wydrukowanych ze strony IV Liceum
Oglnoksztacce w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl lub wycitych z „Kuriera
Szczeciskiego” kupony konkursowe (wszystkie razem) z umieszczonymi odpowiedziami
naleŜy przesa (dostarczy) w kopercie z napisem „KONKURS WIEDZY
INFORMATYCZNEJ DLA UCZNIW SZKӣ GIMNAZJALNYCH” na adres:
IV Liceum Oglnoksztacce
ul. w. Kingi 2
72-032 Szczecin
19
Do kuponw naleŜy doczy nastpujce informacje:
- imi i nazwisko ucznia,
- nazwa i adres szkoy,
- imi lub nazwisko nauczyciela lub dorosego opiekuna ucznia, ktry przygotowywa
ucznia do konkursu
- kupony bez penych i wyranie napisanych danych zostan odrzucone.
3. Na dostarczenie zestaww kuponw uczestnicy maj czas przez dwa tygodnie od daty
opublikowania ostatniego zestawu pyta. Osoby ktre dostarcz zestawy po tym terminie
nie bd bray udziau w dalszych etapach konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
4. Uczestnicy konkursu mog na tym stopniu eliminacji uzyska maksymalnie 20 punktw.
5. Aby zakwalifikowa si do eliminacji rejonowych (drugi stopie konkursu) naleŜy
prawidowo odpowiedzie na 18 pyta, czyli uzyska 18 punktw.
6. Informacja o uczniach zakwalifikowanych na drugi stopie konkursu zostanie podana 22
grudnia 2006 r. na stronach internetowych:
•Kuratorium Owiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacce w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
II. II – stopie – ELIMINACJE REJONOWE
1 Eliminacje rejonowe przygotowuje i przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa
powoana przez dyrektora IV Liceum Oglnoksztaccego.
2 Eliminacje rejonowe zostan rozegrane:
DLA OKRGU SZCZECIN:
•w Gimnazjum nr 20 w Szczecinie w dniu 8 stycznia 2007 r. o godz. 12.00.
DLA OKRGU KOSZALIN:
•w Gimnazjum nr 11 w Koszalinie w dniu 8 stycznia 2007 r. o godz. 12.00.
Eliminacje rejonowe bd miay form testu. W jego wyniku wyonionych zostanie 32
finalistw.
Kryteria kwalifikowania finalistw:
•po dwch najlepszych z testu uczniw z kaŜdego z 13 powiatw (26 finalistw),
•szeciu uczniw spord pozostaych, ktrzy osignli najlepsze wyniki z testu (bez
wzgldu na powiat).
Komisja Konkursowa moŜe zmieni liczb finalistw jeŜeli:
•w powiecie nie bdzie odpowiedniej liczby uczniw,
•kilku uczniw uzyska tak sam liczb punktw.
Stosowne decyzje podejmuje Przewodniczcy Komisji Rejonowej. Decyzje
Przewodniczcego Komisji Rejonowej s ostateczne i nie przysuguje od nich odwoanie.
3 Informacje o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji trzeciego stopienia konkursu
zostan podana 15 stycznia 2007 r. na stronach internetowych:
•Kuratorium Owiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacce w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
20
III. III – stopie – CZʦ PRAKTYCZNA DLA FINALISTW
Uczniowie, ktrzy zakwalifikuj si do finau bd musieli wykona samodzielnie prac w
programie Logomocja Imagine (wersja demonstracyjna programu jest do pobrania ze strony
http://logo.oeiizk.waw.pl) na zadany temat. Temat pracy podany zostanie wraz z
ogoszeniem listy finalistw. Na wykonanie pracy bdzie przysugiwa czas od ogoszenia
listy finalistw do dnia finau. Obowizkiem finalistw bdzie dostarczenie Komisji
Konkursowej w IV Liceum Oglnoksztaccym w Szczecinie wykonanej przez siebie pracy
na dyskietce lub pycie CD w dniu finau konkursu. Za wykonanie tej pracy kaŜdy finalista
otrzyma okrelon liczb punktw, ktre bd wliczone do cznej punktacji konkursu.
IV. IV – stopie – ELIMINACJE WOJEWDZKIE - FINA
1 Eliminacje wojewdzkie przygotowuje i przeprowadza Wojewdzka Komisja
Przedmiotowa powoana przez dyrektora IV Liceum Oglnoksztaccego, ktry okrela
zadania komisji.
2 Eliminacje wojewdzkie rozegrane zostan w IV Liceum Oglnoksztaccym, ul. w.
Kingi 2, 71-032 Szczecin, tel. (091) 483-42-44 w dniu 24 stycznia 2007 r.
3 Czwarty stopie konkursu bdzie polega na wykonaniu konkretnych zada z
komputerem.
4 Wyniki eliminacji wojewdzkich i listy laureatw zostan opublikowane 18 lutego 2007 r.
na stronach internetowych:
•Kuratorium Owiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacce w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
5. Tytu finalisty uzyskuje ucze, ktry przystpi do eliminacji wojewdzkich.
6. Finalici otrzymuj zawiadczenie z wyszczeglnion liczb punktw uzyskanych
w eliminacjach wojewdzkich. Zawiadczenia zostan wysane na adres szkoy
do 15 marca 2007 r.
7. Laureatom zostan wrczone zawiadczenia, a rodzicom i nauczycielom listy gratulacyjne
podczas uroczystego podsumowaniu konkursw, ktre odbdzie si w Szczecinie
i w Koszalinie. Miejsce i termin uroczystoci zostan opublikowane w pierwszej poowie
kwietniu na stronie internetowej IV Liceum Oglnoksztacce w Szczecinie
www.lo4.szczecin.pl .
2
ZAKRES WIEDZY I UMIEJTNOCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGLNYCH
STOPNIACH KONKURSU
1. Treci zada konkursu wiedzy informatycznej obejmuj i poszerzaj treci podstawy
programowej gimnazjum.
2. Szczegowy zakres wiedzy i umiejtnoci wymaganych na poszczeglnych stopniach
konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej IV Liceum Oglnoksztacce w
Szczecinie www.lo4.szczecin.pl do 1 padziernika 2006 r.
21
3
WYKAZ LITERATURY OBOWIZUJCEJ UCZESTNIKW ORAZ
STANOWICEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA:
1. Podrczniki szkolne, zestawy wicze, przewodniki metodyczne oraz inne materiay
pomocnicze dopuszczone do uŜytku szkolnego przez MENiS.
2. Literatura:
•Ewa Gurbiel, GraŜyna Hardt – Olejniczak i inni – Informatyka – Podrcznik dla ucznia
gimnazjum,
•Jolanta Paczyk – Informatyka Europejczyka cz. I i II,
•Inne podrczniki, dopuszczone do uŜytku szkolnego i wpisane do wykazu podrcznikw
szkolnych przeznaczonych do ksztacenia oglnego do nauczania informatyki na poziomie
gimnazjum,
•Zesp autorski – Janusz Biaows – Informatyka 2000 – podrcznik dla szkoy
podstawowej,
•Tomasz Trederowski – „Po prostu Internet”,
•Alojzy Drogowski – Elementy Informatyki w wiczeniach – Zeszyt Nr 1 Logo i Grafika
•Alojzy Drogowski – Elementy Informatyki w wiczeniach – Zeszyt Nr 2 Logo
w zastosowaniach,
•Stanisaw Waligrski – Programowanie w Jzyku LOGO,
•podrczniki przedmiotowe z matematyki i fizyki,
•powszechnie dostpne czasopisma o tematyce komputerowej.
4
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKW DO KOLEJNYCH STOPNI
KONKURSU, WARUNKI UZYSKIWANIA TYTUW LAUREATA LUB
FINALISTY KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu mog w pierwszym stopniu eliminacji uzyska maksymalnie 20
punktw.
2. Aby zakwalifikowa si do eliminacji rejonowych (drugi stopie konkursu) naleŜy
prawidowo odpowiedzie na 18 pyta, czyli uzyska 18 punktw.
3. W wyniku eliminacji rejonowych wyonionych zostanie 32 finalistw.
4. Uczestnikom finau przysuguje tytu finalisty potwierdzony zawiadczeniem.
5. Na ostateczny wynik finalistw konkursu skada si suma wynikw poszczeglnych
etapw konkursu.
6. Tytu laureata otrzymuje 10 najlepszych uczestnikw, ktrzy uzyskali najwiksz liczb
punktw i jednoczenie minimum 80% moŜliwych do zdobycia punktw.
5
TRYB PRACY KOMISJI NA POSZCZEGLNYCH ETAPACH KONKURSU
I – stopie – ELIMINACJE SZKOLNE
22
1. Za przebieg eliminacji pierwszego stopnia odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa.
2. Zadaniem Przewodniczcego Szkolnej Komisji Konkursowej jest w szczeglnoci:
•zatwierdzenie ostatecznej listy uczestnikw zakwalifikowanych do eliminacji
rejonowych
•przekazanie kopii protokou do IV Liceum Oglnoksztaccego w Szczecinie,
•przechowywanie prac uczniw z eliminacji I stopnia (na podstawie ktrych
wytypowano uczestnikw eliminacji rejonowych) do koca roku szkolnego. Prace
uczniw mog by udostpniane tylko osobom do tego upowaŜnionym, uczniom i ich
rodzicom.
II – stopie – ELIMINACJE REJONOWE
1. Za przeprowadzenie eliminacji rejonowych odpowiada Przewodniczcy Komisji
Rejonowej. Przewodniczcym jest dyrektor szkoy w ktrej odbywaj si eliminacje
rejonowe lub osoba wskazana przez dyrektora.
2. Do obowizkw Przewodniczcego Komisji Rejonowej naleŜy w szczeglnoci:
•powoanie komisji konkursowej oraz nadzr nad prawidowym przebiegiem
eliminacji,
•sporzdzenie protokou i przekazania go wraz z zapiecztowanymi testami do IV
Liceum Oglnoksztaccego w Szczecinie w dniu przeprowadzenia eliminacji.
3. Sprawdzenia testw z eliminacji rejonowych dokonuj nauczyciele IV Liceum
Oglnoksztaccego w Szczecinie, a protok przekazuj Wojewdzkiej Komisji
Konkursowej.
4. Wyniki eliminacji rejonowych i listy uczestnikw zakwalifikowanych do eliminacji
wojewdzkich konkursu zostan ogoszone 15 stycznia 2007 r. na stronie internetowej:
•Kuratorium Owiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacce w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
III – stopie – CZʦ PRAKTYCZNA DLA FINALISTW
1. Na wykonanie pracy bdzie przysugiwa czas od ogoszenia listy finalistw do dnia
finau.
2. Cz praktyczna bdzie wymagaa od finalistw umiejtnoci wykonania w programie
Logomocja Imagine animacji przedstawiajcej dowiadczenie fizyczne.
IV – stopie – ELIMINACJE WOJEWDZKIE
1. Eliminacje wojewdzkie przygotowuje i przeprowadza Wojewdzka Komisja
Przedmiotowa.
2. Przewodniczcego i czonkw Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej powouje
i okrela im zadania Przewodniczcy Eliminacji Wojewdzkich powoany przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty.
3. Do zada Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej naleŜy w szczeglnoci:
•merytoryczne i organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie konkursu,
•sprawdzenie i ocena prac,
•przygotowanie i opracowanie listy laureatw i finalistw oraz sprawozda,
•ogoszenie wynikw eliminacji w cigu 25 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji,
23
•przedoŜenie Przewodniczcemu Wojewdzkiej Komisji Konkursowej list laureatw
wraz z uzasadnieniem,
•wypisanie zawiadcze finalistom i laureatom oraz przekazanie ich do podpisu
Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Owiaty.
4. Nadzr nad przebiegiem eliminacji wojewdzkich sprawuje Wydzia Strategii
Edukacyjnych w porozumieniu z Wydziaem Szkolnictwa Podstawowego Gimnazjalnego
i Przedszkoli Kuratorium Owiaty.

Szkola 2.0
Losowa Fotka
DSC_0045.JPG
DSC_0045.JPG
Konkurs ortograficzny
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum