Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 18 2019 14:12:14
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Konkurs informatyczny
Na gorącoREGULAMIN KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ
z elementami matematyki i fizyki
DLA UCZNIW SZKӣ GIMNAZJALNYCH
rok szkolny 2006/2007
1
LICZBA STOPNI KONKURSU ORAZ SPOSB I TERMINY PRZEPROWADZANIA
ELIMINACJI, W TYM USTALENIA I OGOSZENIA WYNIKW
I – stopien – ELIMINACJE SZKOLNE
1. Uczestnicy konkursu odpowiadaja na pytania umieszczone na stronie internetowej IV
Liceum Oglnoksztacace w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl. w ka_dy czwartek od 2 do
30 listopada 2006 r. (acznie 20 pytan) w pieciu zestawach po 4 pytania. Zestawy pytan
konkursowych beda rwnie_ publikowane w Kurierze Szczecinskim w ka_dy czwartek od
2 do 30 listopada 2006 r.. Za udzielenie prawidowej odpowiedzi na pytanie otrzymuje
sie 1 punkt.
2. Po opublikowaniu 5 zestaww pytan, wydrukowanych ze strony IV Liceum
Oglnoksztacace w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl lub wycietych z „Kuriera
Szczecinskiego” kupony konkursowe (wszystkie razem) z umieszczonymi odpowiedziami
nale_y przesac (dostarczyc) w kopercie z napisem „KONKURS WIEDZY
INFORMATYCZNEJ DLA UCZNIW SZKӣ GIMNAZJALNYCH” na adres:
IV Liceum Oglnoksztacace
ul. Sw. Kingi 2
72-032 Szczecin
Do kuponw nale_y doaczyc nastepujace informacje:
- imie i nazwisko ucznia,
- nazwa i adres szkoy,
- imie lub nazwisko nauczyciela lub dorosego opiekuna ucznia, ktry przygotowywa
ucznia do konkursu
- kupony bez penych i wyraznie napisanych danych zostana odrzucone.
3. Na dostarczenie zestaww kuponw uczestnicy maja czas przez dwa tygodnie od daty
opublikowania ostatniego zestawu pytan. Osoby ktre dostarcza zestawy po tym terminie
nie beda bray udziau w dalszych etapach konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
4. Uczestnicy konkursu moga na tym stopniu eliminacji uzyskac maksymalnie 20 punktw.
5. Aby zakwalifikowac sie do eliminacji rejonowych (drugi stopien konkursu) nale_y
prawidowo odpowiedziec na 18 pytan, czyli uzyskac 18 punktw.
6. Informacja o uczniach zakwalifikowanych na drugi stopien konkursu zostanie podana 22
grudnia 2006 r. na stronach internetowych:
•Kuratorium Oswiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacace w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
2
II – stopien – ELIMINACJE REJONOWE
1 Eliminacje rejonowe przygotowuje i przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa
powoana przez dyrektora IV Liceum Oglnoksztacacego.
2 Eliminacje rejonowe zostana rozegrane:
DLA OKREGU SZCZECIN:
•w Gimnazjum nr 20 w Szczecinie w dniu 8 stycznia 2007 r. o godz. 12.00.
DLA OKREGU KOSZALIN:
•w Gimnazjum nr 11 w Koszalinie w dniu 8 stycznia 2007 r. o godz. 12.00.
Eliminacje rejonowe beda miay forme testu. W jego wyniku wyonionych zostanie 32
finalistw.
Kryteria kwalifikowania finalistw:
•po dwch najlepszych z testu uczniw z ka_dego z 13 powiatw (26 finalistw),
•szesciu uczniw sposrd pozostaych, ktrzy osiagneli najlepsze wyniki z testu (bez
wzgledu na powiat).
Komisja Konkursowa mo_e zmienic liczbe finalistw je_eli:
•w powiecie nie bedzie odpowiedniej liczby uczniw,
•kilku uczniw uzyska taka sama liczbe punktw.
Stosowne decyzje podejmuje Przewodniczacy Komisji Rejonowej. Decyzje
Przewodniczacego Komisji Rejonowej sa ostateczne i nie przysuguje od nich odwoanie.
3 Informacje o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji trzeciego stopienia konkursu
zostana podana 15 stycznia 2007 r. na stronach internetowych:
•Kuratorium Oswiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacace w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
III – stopien – CZESC PRAKTYCZNA DLA
FINALISTW
Uczniowie, ktrzy zakwalifikuja sie do finau beda musieli wykonac samodzielnie prace w
programie Logomocja Imagine (wersja demonstracyjna programu jest do pobrania ze strony
http://logo.oeiizk.waw.pl) na zadany temat. Temat pracy podany zostanie wraz z
ogoszeniem listy finalistw. Na wykonanie pracy bedzie przysugiwa czas od ogoszenia
listy finalistw do dnia finau. Obowiazkiem finalistw bedzie dostarczenie Komisji
Konkursowej w IV Liceum Oglnoksztacacym w Szczecinie wykonanej przez siebie pracy
na dyskietce lub pycie CD w dniu finau konkursu. Za wykonanie tej pracy ka_dy finalista
otrzyma okreslona liczbe punktw, ktre beda wliczone do acznej punktacji konkursu.
3
IV – stopien – ELIMINACJE WOJEWDZKIE -
FINA
1 Eliminacje wojewdzkie przygotowuje i przeprowadza Wojewdzka Komisja
Przedmiotowa powoana przez dyrektora IV Liceum Oglnoksztacacego, ktry okresla
zadania komisji.
2 Eliminacje wojewdzkie rozegrane zostana w IV Liceum Oglnoksztacacym, ul. Sw.
Kingi 2, 71-032 Szczecin, tel. (091) 483-42-44 w dniu 24 stycznia 2007 r.
3 Czwarty stopien konkursu bedzie polega na wykonaniu konkretnych zadan z
komputerem.
4 Wyniki eliminacji wojewdzkich i listy laureatw zostana opublikowane 18 lutego 2007 r.
na stronach internetowych:
•Kuratorium Oswiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacace w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
5. Tytu finalisty uzyskuje uczen, ktry przystapi do eliminacji wojewdzkich.
6. Finalisci otrzymuja zaswiadczenie z wyszczeglniona liczba punktw uzyskanych
w eliminacjach wojewdzkich. Zaswiadczenia zostana wysane na adres szkoy
do 15 marca 2007 r.
7. Laureatom zostana wreczone zaswiadczenia, a rodzicom i nauczycielom listy gratulacyjne
podczas uroczystego podsumowaniu konkursw, ktre odbedzie sie w Szczecinie
i w Koszalinie. Miejsce i termin uroczystosci zostana opublikowane w pierwszej poowie
kwietniu na stronie internetowej IV Liceum Oglnoksztacace w Szczecinie
www.lo4.szczecin.pl .
2
ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOSCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGLNYCH
STOPNIACH KONKURSU
1. Tresci zadan konkursu wiedzy informatycznej obejmuja i poszerzaja tresci podstawy
programowej gimnazjum.
2. Szczegowy zakres wiedzy i umiejetnosci wymaganych na poszczeglnych stopniach
konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej IV Liceum Oglnoksztacace w
Szczecinie www.lo4.szczecin.pl do 1 pazdziernika 2006 r.
3
WYKAZ LITERATURY OBOWIAZUJACEJ UCZESTNIKW ORAZ
STANOWIACEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA:
1. Podreczniki szkolne, zestawy cwiczen, przewodniki metodyczne oraz inne materiay
pomocnicze dopuszczone do u_ytku szkolnego przez MENiS.
2. Literatura:
•Ewa Gurbiel, Gra_yna Hardt – Olejniczak i inni – Informatyka – Podrecznik dla ucznia
gimnazjum,
4
•Jolanta Panczyk – Informatyka Europejczyka cz. I i II,
•Inne podreczniki, dopuszczone do u_ytku szkolnego i wpisane do wykazu podrecznikw
szkolnych przeznaczonych do ksztacenia oglnego do nauczania informatyki na poziomie
gimnazjum,
•Zesp autorski – Janusz Biaowas – Informatyka 2000 – podrecznik dla szkoy
podstawowej,
•Tomasz Trederowski – „Po prostu Internet”,
•Alojzy Drogowski – Elementy Informatyki w cwiczeniach – Zeszyt Nr 1 Logo i Grafika
•Alojzy Drogowski – Elementy Informatyki w cwiczeniach – Zeszyt Nr 2 Logo
w zastosowaniach,
•Stanisaw Waligrski – Programowanie w Jezyku LOGO,
•podreczniki przedmiotowe z matematyki i fizyki,
•powszechnie dostepne czasopisma o tematyce komputerowej.
4
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKW DO KOLEJNYCH STOPNI
KONKURSU, WARUNKI UZYSKIWANIA TYTUW LAUREATA LUB
FINALISTY KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu moga w pierwszym stopniu eliminacji uzyskac maksymalnie 20
punktw.
2. Aby zakwalifikowac sie do eliminacji rejonowych (drugi stopien konkursu) nale_y
prawidowo odpowiedziec na 18 pytan, czyli uzyskac 18 punktw.
3. W wyniku eliminacji rejonowych wyonionych zostanie 32 finalistw.
4. Uczestnikom finau przysuguje tytu finalisty potwierdzony zaswiadczeniem.
5. Na ostateczny wynik finalistw konkursu skada sie suma wynikw poszczeglnych
etapw konkursu.
6. Tytu laureata otrzymuje 10 najlepszych uczestnikw, ktrzy uzyskali najwieksza liczbe
punktw i jednoczesnie minimum 80% moliwych do zdobycia punktw.
5
TRYB PRACY KOMISJI NA POSZCZEGLNYCH ETAPACH KONKURSU
I – stopien – ELIMINACJE SZKOLNE
1. Za przebieg eliminacji pierwszego stopnia odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa.
2. Zadaniem Przewodniczacego Szkolnej Komisji Konkursowej jest w szczeglnosci:
•zatwierdzenie ostatecznej listy uczestnikw zakwalifikowanych do eliminacji
rejonowych
•przekazanie kopii protokou do IV Liceum Oglnoksztacacego w Szczecinie,
•przechowywanie prac uczniw z eliminacji I stopnia (na podstawie ktrych
wytypowano uczestnikw eliminacji rejonowych) do konca roku szkolnego. Prace
uczniw moga byc udostepniane tylko osobom do tego upowa_nionym, uczniom i ich
rodzicom.
5
II – stopien – ELIMINACJE REJONOWE
1. Za przeprowadzenie eliminacji rejonowych odpowiada Przewodniczacy Komisji
Rejonowej. Przewodniczacym jest dyrektor szkoy w ktrej odbywaja sie eliminacje
rejonowe lub osoba wskazana przez dyrektora.
2. Do obowiazkw Przewodniczacego Komisji Rejonowej nale_y w szczeglnosci:
•powoanie komisji konkursowej oraz nadzr nad prawidowym przebiegiem
eliminacji,
•sporzadzenie protokou i przekazania go wraz z zapieczetowanymi testami do IV
Liceum Oglnoksztacacego w Szczecinie w dniu przeprowadzenia eliminacji.
3. Sprawdzenia testw z eliminacji rejonowych dokonuja nauczyciele IV Liceum
Oglnoksztacacego w Szczecinie, a protok przekazuja Wojewdzkiej Komisji
Konkursowej.
4. Wyniki eliminacji rejonowych i listy uczestnikw zakwalifikowanych do eliminacji
wojewdzkich konkursu zostana ogoszone 15 stycznia 2007 r. na stronie internetowej:
•Kuratorium Oswiaty – www.kuratorium.szczecin.pl
•IV Liceum Oglnoksztacace w Szczecinie www.lo4.szczecin.pl
III – stopien – CZESC PRAKTYCZNA DLA FINALISTW
1. Na wykonanie pracy bedzie przysugiwa czas od ogoszenia listy finalistw do dnia
finau.
2. Czesc praktyczna bedzie wymagaa od finalistw umiejetnosci wykonania w programie
Logomocja Imagine animacji przedstawiajacej doswiadczenie fizyczne.
IV – stopien – ELIMINACJE WOJEWDZKIE
1. Eliminacje wojewdzkie przygotowuje i przeprowadza Wojewdzka Komisja
Przedmiotowa.
2. Przewodniczacego i czonkw Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej powouje
i okresla im zadania Przewodniczacy Eliminacji Wojewdzkich powoany przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty.
3. Do zadan Wojewdzkiej Komisji Przedmiotowej nale_y w szczeglnosci:
•merytoryczne i organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie konkursu,
•sprawdzenie i ocena prac,
•przygotowanie i opracowanie listy laureatw i finalistw oraz sprawozdan,
•ogoszenie wynikw eliminacji w ciagu 25 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji,
•przedo_enie Przewodniczacemu Wojewdzkiej Komisji Konkursowej list laureatw
wraz z uzasadnieniem,
•wypisanie zaswiadczen finalistom i laureatom oraz przekazanie ich do podpisu
Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oswiaty.
4. Nadzr nad przebiegiem eliminacji wojewdzkich sprawuje Wydzia Nadzoru
Pedagogicznego i Analiz w porozumieniu z Wydziaem Szkolnictwa Podstawowego Gimnazjalnego i Przedszkoli Kuratorium Oswiaty.


Szkola 2.0
Losowa Fotka


SUKCES J.RYBKI
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum